toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon

Trung tâm Phân tích

Tất cả báo cáo

BVH
Xóa Bộ Lọc
BVH [PHTT +1,6%] - Tăng trưởng phí bảo hiểm dự kiến phục hồi chậm trong năm 2024; định giá đã phù hợp - Cập nhật
Phân tích doanh nghiệp10/04/2024
BVH
10/04/2024
Bản tin 26/03/2024 - VN-Index phục hồi nhờ nhóm ngân hàng tăng mạnh - FRT, ACG, BVH
Nhận định thị trường26/03/2024
BVHACGFRT
26/03/2024
Bản tin 31/01/2024 - VN-Index giảm 1,3% khi nhóm ngân hàng giảm - ACV, BVH, CTD, CTR, DGW, DXG, DXS, GAS, GEX, GMD, GVR, HDB, HDG, KBC, NKG, PC1, PLX, PNJ, SAB, SSI, VIC, VJC, VNM, VTP
Nhận định thị trường31/01/2024
BVHVTPVNMVJCVICXem thêm
31/01/2024
BVH – Tăng trưởng phí bảo hiểm vượt mức tăng trưởng toàn hệ thống – Báo cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp31/01/2024
BVHNhận Định Nhanh
31/01/2024
BVH [KHẢ QUAN +10,8%] - Tăng trưởng phí bảo hiểm dự kiến phục hồi chậm trong năm 2024 - Cập nhật
Phân tích doanh nghiệp30/11/2023
BVH
30/11/2023
Bản tin 29/11/2023 - VN-Index tiếp tục tăng 0,7% - PVS, BID, BVH, PTB
Nhận định thị trường29/11/2023
BVHPTBBIDPVS
29/11/2023
BVH - Lợi nhuận phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi - Báo cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp02/11/2023
BVHNhận Định Nhanh
02/11/2023
Bản tin 31/10/2023 - VN-Index giảm 1,4% - KBC, POW, SSI, ACV, BID, BVH, CTD, CTG, FRT, GAS, GMD, HDG, MWG, NKG, VEA, VIB, VJC, VNM
Nhận định thị trường31/10/2023
BVHVNMVJCVIBVEAXem thêm
31/10/2023
BVH [PHTT +6,0%] - Tăng trưởng chậm; lãi suất giảm ảnh hưởng lợi nhuận tài chính - Cập nhật
Phân tích doanh nghiệp15/09/2023
BVH
15/09/2023
Bản tin 08/09/2023 - Nhóm cổ phiếu VinGroup ảnh hưởng VN-Index - BVH, MSN, STB, SJS
Nhận định thị trường08/09/2023
BVHSJSSTBMSN
08/09/2023