ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Người sử dụng được khuyến cáo đọc các Điều Khoản Miễn Trừ Trách Nhiệm khi tham gia vào trang web này một cách cẩn thận. Việc tham gia vào trang web này được hiểu là Người sử dụng đã đồng ý hoàn toàn và chịu sự ràng buộc bởi Điều Khoản Miễn Trừ Trách Nhiệm.


ĐẦU TƯ VÀ CÁC RỦI RO

Nhìn chung, Người sử dụng cần lưu ý rằng việc đầu tư sẽ có những rủi ro. Người sử dụng sẽ phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn và sử dụng các thông tin, hệ thống được cung cấp.

Các thông tin được đề cập trên trang web này hoàn toàn không mang ý nghĩa đề xuất hay khuyến nghị của VIETCAP, các đối tác và các nhà tài trợ (sau đây gọi tắt là “Nhà Cung Cấp”) về hoạt động giao dịch mua hay bán chứng khoán của Người sử dụng.


GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

VIETCAP và Nhà Cung Cấp không đảm bảo và không chịu trách nhiệm (dưới bất kỳ hình thức nào) cho bất kỳ thiệt hại phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ hoạt động của các chức năng trên trang web, hệ thống, nguồn cung cấp thông tin, dữ liệu hoặc các vấn đề kỹ thuật khác.

VIETCAP dành sự quan tâm tối đa về mức độ tin cậy của các thông tin được cập nhật trên trang web của mình. Tuy nhiên, những thiếu sót là có thể xảy ra, và VIETCAP không đảm bảo rằng tất cả các thông tin là chính xác, đầy đủ, không bị mã độc hay các tác nhân gây hại khác, chương trình hay macro ác ý, phá hoại hay làm sai lệch. VIETCAP, Nhà Cung Cấp và các bên liên quan khác sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiết phát sinh từ hoặc là hậu quả do các thiết sót, các thiệt hại xuất phát từ việc sử dụng, truyền tải các thông tin qua mạng Internet cũng như các vấn đề về kỹ thuật. Ngoài ra, các bên cũng không chịu trách nhiệm về các tổn thất có thể xảy ra do việc sử dụng các thông tin đánh giá và các dữ liệu khác trên trang web này.

Người sử dụng chịu trách nhiệm đối với việc lựa chọn và sử dụng thông tin của các nguồn liên kết, dẫn chiếu từ trang web https://mt.vietcap.com.vn. VIETCAP không có trách nhiệm xác minh, đánh giá các nguồn đó cũng như thông tin từ các nguồn đó.


QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

VIETCAP bảo lưu tất cả các quyền (bao gồm quyền tác giả, quyền thương hiệu và bằng sáng chế) liên quan đến các thông tin được thể hiện trên trang web (bao gồm các văn bản, tài liệu đồ họa và Logo). Ngoại trừ việc tải xuống và in các thông tin được yêu cầu để sử dụng cho mục đích cá nhân, Người sử dụng không được phép sao chép, dẫn liên kết: https://mt.vietcap.com.vn, phân phối, kinh doanh hoặc xuất bản các nội dung của trang web dưới bất kỳ hình thức nào.

Powered by Froala Editor

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ BẢO VỆ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP (gọi chung là “Vietcap”) tôn trọng sự riêng tư và cố gắng bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách hàng nhằm tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam

Điều Khoản Và Điều Kiện Về Bảo Vệ Và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân (sau đây gọi tắt là “Điều Khoản”) điều chỉnh và quy định việc Vietcap thực hiện việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng trong quá trình Khách hàng sử dụng hoặc tương tác với các sản phẩm, trang thông tin điện tử hoặc dịch vụ của CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP, phù hợp với quy định của pháp luật (kể cả Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân, được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm). Điều Khoản này không áp dụng đối với các dữ liệu cá nhân nằm ngoài phạm vi thu thập và xử lý như được quy định ở trên.

Vui lòng xem file đính kèm: Dieu khoan va dieu kien ve bao ve va xu ly du lieu ca nhan 2023.pdf

Powered by Froala Editor