toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Khách hàng
Đặt khách hàng làm trọng tâm giúp chúng ta giữ được sự tập trung vào những vấn đề thực sự quan trọng và có ý nghĩa.
Nhân viên
Là tài sản quý giá nhất của công ty. Chúng ta nuôi dưỡng tài năng và tạo ra môi trường làm việc mà ở đó mỗi cá nhân đều có thể thành công.
Cổ đông
Chiến lược kinh doanh đúng đắn, quản trị doanh nghiệp hiệu quả - minh bạch , và quản trị rủi ro thận trọng để tạo ra giá trị bền vững nhất cho cổ đông.

Khách hàng

Đặt khách hàng làm trọng tâm giúp chúng ta giữ được sự tập trung vào những vấn đề thực sự quan trọng và có ý nghĩa.

Nhân viên

Là tài sản quý giá nhất của công ty. Chúng ta nuôi dưỡng tài năng và tạo ra môi trường làm việc mà ở đó mỗi cá nhân đều có thể thành công.

Cổ đông

Chiến lược kinh doanh đúng đắn, quản trị doanh nghiệp hiệu quả - minh bạch , và quản trị rủi ro thận trọng để tạo ra giá trị bền vững nhất cho cổ đông.

Giới thiệu về Vietcap

Vietcap là một trong những công ty dịch vụ tài chính hàng đầu Việt Nam, giúp khách hàng đầu tư và phát triển thịnh vượng. Chúng tôi chuyên tư vấn, cung cấp các giải pháp tài chính cho khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức.
Giới thiệu về Vietcap Vietcap là một trong những công ty dịch vụ tài chính hàng đầu Việt Nam, giúp khách hàng đầu tư và phát triển thịnh vượng. Chúng tôi chuyên tư vấn, cung cấp các giải pháp tài chính cho khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức.
Đội ngũ
<p>B&agrave; Phượng l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n s&aacute;ng lập ki&ecirc;m Chủ tịch Hội đồng Quản trị của C&ocirc;ng ty Cổ phần Chứng kho&aacute;n Vietcap (Vietcap) v&agrave; C&ocirc;ng ty Quản l&yacute; Quỹ Bản Việt (VCAM), với hơn 17 năm hoạt động trong lĩnh vực quản l&yacute; quỹ v&agrave; ng&acirc;n h&agrave;ng đầu tư. B&agrave; c&ograve;n đảm nhiệm vai tr&ograve; l&agrave; Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng Quản trị tại Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP Bản Việt (BVBank) hơn 10 năm qua. Đồng thời, b&agrave; cũng l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n s&aacute;ng lập của Phoenix Holdings, c&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n đầu tư v&agrave;o c&ocirc;ng nghệ t&agrave;i ch&iacute;nh, ng&acirc;n h&agrave;ng số, bất động sản, b&aacute;n lẻ, F&amp;B v&agrave; thể thao. Với danh mục đầu tư đa dạng, b&agrave; Phượng chịu tr&aacute;ch nhiệm ch&iacute;nh về việc x&acirc;y dựng tầm nh&igrave;n, định hướng chiến lược kinh doanh, m&ocirc; h&igrave;nh quản trị; đồng thời hỗ trợ Ban Điều h&agrave;nh của c&aacute;c định chế t&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; c&ocirc;ng ty nhằm mục ti&ecirc;u trở th&agrave;nh những đơn vị cung cấp dịch vụ t&agrave;i ch&iacute;nh h&agrave;ng đầu tại Việt Nam. Trước đ&oacute;, b&agrave; từng giữ chức vụ Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc T&agrave;i ch&iacute;nh C&ocirc;ng ty Li&ecirc;n doanh Holcim Việt Nam thuộc Tập đo&agrave;n đa quốc gia Thụy Sĩ v&agrave; Gi&aacute;m đốc Đầu tư của C&ocirc;ng ty Quản l&yacute; Quỹ Vietnam Holdings Asset Management.&nbsp;</p><p>Ngo&agrave;i những hoạt động đầu tư v&agrave; kinh doanh, b&agrave; c&ograve;n đam m&ecirc; v&agrave; nỗ lực để ph&aacute;t triển bộ m&ocirc;n b&oacute;ng rổ tại Việt Nam. B&agrave; l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n s&aacute;ng lập v&agrave; hiện đang l&agrave; Chủ tịch Hội đồng Quản trị C&ocirc;ng ty Cổ phần B&oacute;ng rổ Việt Nam (VBA) - c&ocirc;ng ty tổ chức c&aacute;c giải b&oacute;ng rổ chuy&ecirc;n nghiệp tại Việt Nam. B&agrave; đang giữ vai tr&ograve; Chủ tịch tại Việt Nam của Tổ chức Live to Love International - tổ chức thiện nguyện quốc tế triển khai c&aacute;c hoạt động hỗ trợ ph&aacute;t triển gi&aacute;o dục, dịch vụ y tế v&agrave; cải thiện m&ocirc;i trường sống tại c&aacute;c địa phương kh&oacute; khăn. B&agrave; c&ograve;n l&agrave; Th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban cố vấn của Quỹ Phẫu thuật Nụ Cười (Operation Smile Vietnam). B&agrave; Phượng tốt nghiệp Cử nh&acirc;n Kinh tế, chuy&ecirc;n ng&agrave;nh T&agrave;i ch&iacute;nh - Ng&acirc;n h&agrave;ng của trường Đại học Kinh tế Quốc d&acirc;n H&agrave; Nội v&agrave; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) của Đại học Quốc tế tại Geneva - Thụy Sĩ.</p><p data-f-id="pbf" style="text-align: center; font-size: 14px; margin-top: 30px; opacity: 0.65; font-family: sans-serif;">Powered by <a href="https://www.froala.com/wysiwyg-editor?pb=1" title="Froala Editor">Froala Editor</a></p>
Bà Nguyễn Thanh Phượng Chủ tịch Hội đồng Quản Trị
Bà Nguyễn Thanh Phượng Chủ tịch Hội đồng Quản Trị
Xem thông tin
<p>&Ocirc;ng Hải được bổ nhiệm l&agrave;m Tổng gi&aacute;m đốc Vietcap năm 2007, kể từ khi th&agrave;nh lập C&ocirc;ng ty. &Ocirc;ng Hải c&oacute; kiến thức chuy&ecirc;n s&acirc;u v&agrave; vững chắc trong mảng tư vấn t&agrave;i ch&iacute;nh doanh nghiệp v&agrave; nghiệp vụ ng&acirc;n h&agrave;ng đầu tư, am hiểu về thị trường chứng kho&aacute;n Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong ng&agrave;nh, &ocirc;ng Hải được biết đến l&agrave; một trong những chuy&ecirc;n gia c&oacute; nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong việc cung cấp c&aacute;c dịch vụ tư vấn cổ phần h&oacute;a, ph&aacute;t h&agrave;nh chứng kho&aacute;n ra c&ocirc;ng ch&uacute;ng v&agrave; t&aacute;i cấu tr&uacute;c t&agrave;i ch&iacute;nh.</p><p>&Ocirc;ng được cấp bằng Cử nh&acirc;n Quản trị C&ocirc;ng nghiệp của Đại học Kỹ thuật TP.HCM v&agrave; bằng Thạc sĩ chuy&ecirc;n ng&agrave;nh T&agrave;i ch&iacute;nh - Ng&acirc;n h&agrave;ng của Đại học Sydney, &Uacute;c. &Ocirc;ng Hải c&ograve;n được cấp c&aacute;c chứng nhận v&agrave; chứng chỉ hoạt động của Ủy ban Chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước Việt Nam.</p><p data-f-id="pbf" style="text-align: center; font-size: 14px; margin-top: 30px; opacity: 0.65; font-family: sans-serif;">Powered by <a href="https://www.froala.com/wysiwyg-editor?pb=1" title="Froala Editor">Froala Editor</a></p>
Ông Tô Hải Thành viên Hội đồng Quản trị
Ông Tô Hải Thành viên Hội đồng Quản trị
Xem thông tin
<p>&Ocirc;ng Ho&agrave;n tham gia Vietcap từ ng&agrave;y đầu th&agrave;nh lập. &Ocirc;ng c&oacute; hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn t&agrave;i ch&iacute;nh, kế to&aacute;n v&agrave; kiểm to&aacute;n. Trước đ&oacute;, &ocirc;ng Ho&agrave;n l&agrave;m việc tại C&ocirc;ng ty kiểm to&aacute;n quốc tế KPMG với chức vụ Trưởng ph&ograve;ng Kiểm to&aacute;n, phụ tr&aacute;ch c&aacute;c dự &aacute;n kiểm to&aacute;n, so&aacute;t x&eacute;t t&agrave;i ch&iacute;nh cho c&aacute;c tập đo&agrave;n đa quốc gia cũng như c&aacute;c doanh nghiệp trong nước.&nbsp;</p><p>&Ocirc;ng Ho&agrave;n c&oacute; bằng Thạc sĩ Kinh tế chuy&ecirc;n ng&agrave;nh T&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; bằng Cử nh&acirc;n chuy&ecirc;n ng&agrave;nh Kế to&aacute;n - Kiểm to&aacute;n của trường Đại học Kinh tế TP.HCM. &Ocirc;ng c&oacute; chứng chỉ kiểm to&aacute;n vi&ecirc;n độc lập của Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n l&acirc;u năm của Hiệp hội Kế to&aacute;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng chứng - Vương quốc Anh (ACCA).</p><p data-f-id="pbf" style="text-align: center; font-size: 14px; margin-top: 30px; opacity: 0.65; font-family: sans-serif;">Powered by <a href="https://www.froala.com/wysiwyg-editor?pb=1" title="Froala Editor">Froala Editor</a></p>
Ông Đinh Quang Hoàn Thành viên Hội đồng Quản trị
Ông Đinh Quang Hoàn Thành viên Hội đồng Quản trị
Xem thông tin
<p>B&agrave; H&ograve;a l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng Quản trị độc lập của CTCP Chứng kho&aacute;n Vietcap từ th&aacute;ng 4 năm 2021. B&agrave; hiện cũng l&agrave; Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Th&agrave;nh. B&agrave; H&ograve;a tốt nghiệp Cử nh&acirc;n ng&agrave;nh Kế to&aacute;n - Kiểm to&aacute;n v&agrave; Thạc sĩ Kinh tế trường Đại học Kinh tế TP.HCM.</p><p data-f-id="pbf" style="text-align: center; font-size: 14px; margin-top: 30px; opacity: 0.65; font-family: sans-serif;">Powered by <a href="https://www.froala.com/wysiwyg-editor?pb=1" title="Froala Editor">Froala Editor</a></p>
Bà. Nguyễn Việt Hoà Thành viên Hội đồng Quản trị
Bà. Nguyễn Việt Hoà Thành viên Hội đồng Quản trị
Xem thông tin
<p>&Ocirc;ng Nguyễn L&acirc;n Trung Anh l&agrave; CEO của Phoenix Holdings, C&ocirc;ng ty Văn ph&ograve;ng Gia đ&igrave;nh (Family Office) ti&ecirc;n phong tại Việt Nam. Tại Phoenix, &ocirc;ng Trung Anh trực tiếp l&atilde;nh đạo đầu tư, điều h&agrave;nh v&agrave; quản l&yacute; c&aacute;c c&ocirc;ng ty trong nhiều lĩnh vực kh&aacute;c nhau như dịch vụ t&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; c&ocirc;ng nghệ t&agrave;i ch&iacute;nh, c&ocirc;ng nghệ AI, năng lượng t&aacute;i tạo, F&amp;B, b&aacute;n lẻ, truyền th&ocirc;ng v&agrave; thể thao giải tr&iacute;. &Ocirc;ng Trung Anh cũng nằm trong Hội đồng Quản trị của Vietcredit (t&agrave;i ch&iacute;nh ti&ecirc;u d&ugrave;ng), Kredivo Việt Nam (BNPL), Timo (ng&acirc;n h&agrave;ng số), McDonald&rsquo;s Vietnam (F&amp;B) , Seven System Vietnam (b&aacute;n lẻ), MSE (dịch vụ thể thao), PCP (năng lượng mặt trời), Bloomberg Businessweek Vietnam and First AI (phương tiện truyền th&ocirc;ng).</p><p>Trước khi trở th&agrave;nh CEO của Phoenix, &ocirc;ng Trung Anh đ&atilde; tham gia đội ngũ quản l&yacute; đầu tư của IDG Ventures Vietnam - quỹ đầu tư mạo hiểm đầu ti&ecirc;n tại Việt Nam với số vốn đầu tư ban đầu 100 triệu USD v&agrave; đầu tư th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave;o c&ocirc;ng ty kỳ l&acirc;n đầu ti&ecirc;n của Việt Nam l&agrave; VNG (Zalo/Baomoi/Zing). &Ocirc;ng Trung Anh đ&atilde; c&oacute; 15 năm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư VC&amp;PE với mạng lưới c&aacute;c nh&agrave; đầu tư v&agrave; doanh nh&acirc;n sở hữu tiềm lực lớn mạnh v&agrave; độc đ&aacute;o ở Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;, đồng thời c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc về huy động vốn trong lĩnh vực C&ocirc;ng nghệ t&agrave;i ch&iacute;nh, B&aacute;n lẻ v&agrave; Internet. &Ocirc;ng Trung Anh cũng nằm trong danh s&aacute;ch Forbes 30Under30.</p><p data-f-id="pbf" style="text-align: center; font-size: 14px; margin-top: 30px; opacity: 0.65; font-family: sans-serif;">Powered by <a href="https://www.froala.com/wysiwyg-editor?pb=1" title="Froala Editor">Froala Editor</a></p>
Ông Nguyễn Lân Trung Anh Thành viên Hội đồng Quản trị
Ông Nguyễn Lân Trung Anh Thành viên Hội đồng Quản trị
Xem thông tin
<p>&Ocirc;ng L&ecirc; Ngọc Kh&aacute;nh hiện l&agrave; Ph&oacute; Tổng Gi&aacute;m đốc tại CTCP Caf&eacute; Katinat từ năm 2020, v&agrave; l&agrave; Th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng Quản trị CTCP Thương Mại - Dịch Vụ Bến Th&agrave;nh từ th&aacute;ng 5.2021. Trước đ&oacute;, &ocirc;ng Kh&aacute;nh đ&atilde; từng l&agrave;m việc tại C&ocirc;ng ty Kiểm to&aacute;n KPMG &nbsp;một trong bốn t&ecirc;n tuổi h&agrave;ng đầu của ng&agrave;nh kiểm to&aacute;n to&agrave;n cầu. Với hơn 10 năm kinh nghiệm v&agrave; hiểu biết s&acirc;u rộng trong ng&agrave;nh FMCG v&agrave; t&agrave;i ch&iacute;nh, &ocirc;ng Kh&aacute;nh đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực v&agrave;o sự ph&aacute;t triển v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng của c&aacute;c tổ chức m&agrave; &ocirc;ng tham gia.&nbsp;</p><p>&Ocirc;ng Kh&aacute;nh tốt nghiệp chuy&ecirc;n ng&agrave;nh T&agrave;i ch&iacute;nh Doanh Nghiệp trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia TPHCM.</p><p data-f-id="pbf" style="text-align: center; font-size: 14px; margin-top: 30px; opacity: 0.65; font-family: sans-serif;">Powered by <a href="https://www.froala.com/wysiwyg-editor?pb=1" title="Froala Editor">Froala Editor</a></p>
Ông Lê Ngọc Khánh Thành viên Hội đồng Quản trị
Ông Lê Ngọc Khánh Thành viên Hội đồng Quản trị
Xem thông tin
<p>&Ocirc;ng Hải được bổ nhiệm l&agrave;m Tổng gi&aacute;m đốc Vietcap năm 2007, kể từ khi th&agrave;nh lập C&ocirc;ng ty. &Ocirc;ng Hải c&oacute; kiến thức chuy&ecirc;n s&acirc;u v&agrave; vững chắc trong mảng tư vấn t&agrave;i ch&iacute;nh doanh nghiệp v&agrave; nghiệp vụ ng&acirc;n h&agrave;ng đầu tư, am hiểu về thị trường chứng kho&aacute;n Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong ng&agrave;nh, &ocirc;ng Hải được biết đến l&agrave; một trong những chuy&ecirc;n gia c&oacute; nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong việc cung cấp c&aacute;c dịch vụ tư vấn cổ phần h&oacute;a, ph&aacute;t h&agrave;nh chứng kho&aacute;n ra c&ocirc;ng ch&uacute;ng v&agrave; t&aacute;i cấu tr&uacute;c t&agrave;i ch&iacute;nh.</p><p>&Ocirc;ng được cấp bằng Cử nh&acirc;n Quản trị C&ocirc;ng nghiệp của Đại học Kỹ thuật TP.HCM v&agrave; bằng Thạc sĩ chuy&ecirc;n ng&agrave;nh T&agrave;i ch&iacute;nh - Ng&acirc;n h&agrave;ng của Đại học Sydney, &Uacute;c. &Ocirc;ng Hải c&ograve;n được cấp c&aacute;c chứng nhận v&agrave; chứng chỉ hoạt động của Ủy ban Chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước Việt Nam.</p><p data-f-id="pbf" style="text-align: center; font-size: 14px; margin-top: 30px; opacity: 0.65; font-family: sans-serif;">Powered by <a href="https://www.froala.com/wysiwyg-editor?pb=1" title="Froala Editor">Froala Editor</a></p>
Ông. Tô Hải Tổng Giám đốc
Ông. Tô Hải Tổng Giám đốc
Xem thông tin
<p>&Ocirc;ng Ho&agrave;n tham gia Vietcap từ ng&agrave;y đầu th&agrave;nh lập. &Ocirc;ng c&oacute; hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn t&agrave;i ch&iacute;nh, kế to&aacute;n v&agrave; kiểm to&aacute;n. Trước đ&oacute;, &ocirc;ng Ho&agrave;n l&agrave;m việc tại C&ocirc;ng ty kiểm to&aacute;n quốc tế KPMG với chức vụ Trưởng ph&ograve;ng Kiểm to&aacute;n, phụ tr&aacute;ch c&aacute;c dự &aacute;n kiểm to&aacute;n, so&aacute;t x&eacute;t t&agrave;i ch&iacute;nh cho c&aacute;c tập đo&agrave;n đa quốc gia cũng như c&aacute;c doanh nghiệp trong nước.&nbsp;</p><p>&Ocirc;ng Ho&agrave;n c&oacute; bằng Thạc sĩ Kinh tế chuy&ecirc;n ng&agrave;nh T&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; bằng Cử nh&acirc;n chuy&ecirc;n ng&agrave;nh Kế to&aacute;n - Kiểm to&aacute;n của trường Đại học Kinh tế TP.HCM. &Ocirc;ng c&oacute; chứng chỉ kiểm to&aacute;n vi&ecirc;n độc lập của Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n l&acirc;u năm của Hiệp hội Kế to&aacute;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng chứng - Vương quốc Anh (ACCA).</p><p data-f-id="pbf" style="text-align: center; font-size: 14px; margin-top: 30px; opacity: 0.65; font-family: sans-serif;">Powered by <a href="https://www.froala.com/wysiwyg-editor?pb=1" title="Froala Editor">Froala Editor</a></p>
Ông Đinh Quang Hoàn Phó Tổng Giám đốc
Ông Đinh Quang Hoàn Phó Tổng Giám đốc
Xem thông tin
<p>&Ocirc;ng Bảo tham gia Vietcap từ năm 2008. &Ocirc;ng đ&atilde; c&oacute; nhiều năm l&agrave;m việc trong lĩnh vực ng&acirc;n h&agrave;ng thương mại v&agrave; chứng kho&aacute;n. &Ocirc;ng tham gia hoạt động tr&ecirc;n thị trường chứng kho&aacute;n Việt Nam ngay từ những ng&agrave;y đầu th&agrave;nh lập. Với kinh nghiệm v&agrave; khả năng của m&igrave;nh, &ocirc;ng Bảo đ&atilde; tham gia định gi&aacute;, x&acirc;y dựng phương &aacute;n cổ phần h&oacute;a, tổ chức b&aacute;n đấu gi&aacute; cho rất nhiều doanh nghiệp tr&ecirc;n nhiều địa b&agrave;n kh&aacute;c nhau, x&acirc;y dựng v&agrave; triển khai nhiều sản phẩm nghiệp vụ tại c&aacute;c c&ocirc;ng ty chứng kho&aacute;n.</p><p>Trước khi l&agrave;m việc tại Vietcap, &ocirc;ng Bảo đ&atilde; từng giữ chức vụ Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty ki&ecirc;m Gi&aacute;m đốc chi nh&aacute;nh TP.HCM của C&ocirc;ng ty Chứng kho&aacute;n Ng&acirc;n h&agrave;ng Đầu tư v&agrave; Ph&aacute;t triển Việt Nam, Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Khối Dịch vụ CTCP Chứng kho&aacute;n S&agrave;i G&ograve;n ki&ecirc;m Gi&aacute;m đốc chi nh&aacute;nh Hải Ph&ograve;ng. &Ocirc;ng tốt nghiệp Cử nh&acirc;n chuy&ecirc;n ng&agrave;nh T&iacute;n dụng tại Học Viện Ng&acirc;n h&agrave;ng v&agrave; bằng Cử nh&acirc;n chuy&ecirc;n ng&agrave;nh T&agrave;i ch&iacute;nh T&iacute;n dụng tại Đại học T&agrave;i ch&iacute;nh Kế to&aacute;n H&agrave; Nội.</p><p data-f-id="pbf" style="text-align: center; font-size: 14px; margin-top: 30px; opacity: 0.65; font-family: sans-serif;">Powered by <a href="https://www.froala.com/wysiwyg-editor?pb=1" title="Froala Editor">Froala Editor</a></p>
Ông. Nguyễn Quang Bảo Phó Tổng Giám đốc
Ông. Nguyễn Quang Bảo Phó Tổng Giám đốc
Xem thông tin
<p>B&agrave; Trang tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM chuy&ecirc;n ng&agrave;nh Kế to&aacute;n - Kiểm to&aacute;n v&agrave; hiện đang l&agrave; Kiểm to&aacute;n vi&ecirc;n tại C&ocirc;ng ty TNHH Kiểm to&aacute;n T&amp;F. B&agrave; c&oacute; nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực T&agrave;i ch&iacute;nh, Kế to&aacute;n v&agrave; Kiểm to&aacute;n tại c&aacute;c c&ocirc;ng ty v&agrave; tập đo&agrave;n lớn như C&ocirc;ng ty TNHH Nh&agrave; m&aacute;y bia Heineken Việt Nam, C&ocirc;ng ty TNHH Kiểm to&aacute;n v&agrave; Dịch vụ Tin học TP.HCM. </p><p data-f-id="pbf" style="text-align: center; font-size: 14px; margin-top: 30px; opacity: 0.65; font-family: sans-serif;">Powered by <a href="https://www.froala.com/wysiwyg-editor?pb=1" title="Froala Editor">Froala Editor</a></p>
Bà Mai Thị Thanh Trang Trưởng Ban kiểm soát
Bà Mai Thị Thanh Trang Trưởng Ban kiểm soát
Xem thông tin
<p>B&agrave; Nguyệt hiện đang giữ vị tr&iacute; Kế to&aacute;n trưởng tại Phoenix Holdings Limited. B&agrave; Nguyệt đ&atilde; từng l&agrave;m việc tại C&ocirc;ng ty TNHH Đầu tư Bản Việt, chịu tr&aacute;ch nhiệm trong việc tổ chức, thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c kế to&aacute;n của C&ocirc;ng ty. B&agrave; đ&atilde; c&oacute; nhiều năm kinh nghiệm l&agrave;m việc trong lĩnh vực T&agrave;i ch&iacute;nh, Kế to&aacute;n v&agrave; Kiểm to&aacute;n tại c&aacute;c c&ocirc;ng ty h&agrave;ng đầu tại Việt Nam như KPMG v&agrave; Ng&acirc;n h&agrave;ng Bản Việt. B&agrave; tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM chuy&ecirc;n ng&agrave;nh Kế to&aacute;n - Kiểm to&aacute;n.</p><p data-f-id="pbf" style="text-align: center; font-size: 14px; margin-top: 30px; opacity: 0.65; font-family: sans-serif;">Powered by <a href="https://www.froala.com/wysiwyg-editor?pb=1" title="Froala Editor">Froala Editor</a></p>
Bà Bùi Thị Minh Nguyệt Thành viên Ban Kiểm soát
Bà Bùi Thị Minh Nguyệt Thành viên Ban Kiểm soát
Xem thông tin
<p style="text-align: justify;">B&agrave; Huyền Trang tốt nghiệp Đại học Kinh Tế TP.HCM - chuy&ecirc;n ng&agrave;nh T&agrave;i ch&iacute;nh - Kế To&aacute;n. B&agrave; hiện đang giữ chức vụ Kế to&aacute;n trưởng C&ocirc;ng ty Bất động sản Bản Việt. B&agrave; Huyền Trang c&oacute; hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế to&aacute;n - Kiểm to&aacute;n ở c&aacute;c tổ chức.</p><p data-f-id="pbf" style="text-align: center; font-size: 14px; margin-top: 30px; opacity: 0.65; font-family: sans-serif;">Powered by <a href="https://www.froala.com/wysiwyg-editor?pb=1" title="Froala Editor">Froala Editor</a></p>
Bà Trương Thị Huyền Trang Thành viên Ban Kiểm soát
Bà Trương Thị Huyền Trang Thành viên Ban Kiểm soát
Xem thông tin
<p>&Ocirc;ng Tuấn c&oacute; hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư v&agrave; dịch vụ tư vấn t&agrave;i ch&iacute;nh.</p><p>Trước khi gia nhập Vietcap, &ocirc;ng Tuấn l&agrave; Gi&aacute;m đốc Đầu tư v&agrave; Gi&aacute;m đốc phụ tr&aacute;ch Danh mục đầu tư tại hai quỹ ph&ograve;ng hộ với chiến lược đầu tư theo định hướng sự kiện v&agrave; nợ c&oacute; vấn đề l&agrave; Alden Global Capital v&agrave; Longacre Assets Management. Đầu năm 2009, &ocirc;ng Tuấn gia nhập quỹ đầu tư quốc gia của Ph&aacute;p l&agrave; Fonds Strat&eacute;gique d&rsquo;Investissements (FSI) tại Paris, Ph&aacute;p với vai tr&ograve; Gi&aacute;m đốc ki&ecirc;m th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng Quản trị. Quỹ đầu tư quốc gia của Ph&aacute;p được th&agrave;nh lập để hỗ trợ nền kinh tế nước n&agrave;y vượt qua cuộc khủng hoảng t&agrave;i ch&iacute;nh năm 2008.</p><p>Trước đ&oacute; trong sự nghiệp của m&igrave;nh, &ocirc;ng Tuấn l&agrave; chuy&ecirc;n vi&ecirc;n M&amp;A tại c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng đầu tư h&agrave;ng đầu thế giới như Goldman Sachs, Credit Suisse v&agrave; Bank of America Merrill Lynch ở London, Vương quốc Anh.</p><p>&Ocirc;ng Tuấn c&oacute; bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA WG&#39;02) của Trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania, Philadelphia, Hoa Kỳ với hai chuy&ecirc;n ng&agrave;nh T&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; Quản trị Doanh nghiệp v&agrave; bằng Cử nh&acirc;n của Ecole Sup&eacute;rieure de Commerce ở Grenoble, Ph&aacute;p.</p><p data-f-id="pbf" style="text-align: center; font-size: 14px; margin-top: 30px; opacity: 0.65; font-family: sans-serif;">Powered by <a href="https://www.froala.com/wysiwyg-editor?pb=1" title="Froala Editor">Froala Editor</a></p>
Ông Ngô Vinh Tuấn Giám đốc Điều hành Ngân hàng Đầu tư
Ông Ngô Vinh Tuấn Giám đốc Điều hành Ngân hàng Đầu tư
Xem thông tin
<p>&Ocirc;ng Tuấn l&atilde;nh đạo nhiều Bộ phận kinh doanh của Vietcap, bao gồm: Giao dịch chứng kho&aacute;n - Kh&aacute;ch h&agrave;ng Tổ chức, M&ocirc;i giới kh&aacute;ch h&agrave;ng C&aacute; nh&acirc;n, Quản l&yacute; t&agrave;i sản C&aacute; nh&acirc;n, v&agrave; Tr&aacute;i phiếu Doanh nghiệp. &Ocirc;ng Tuấn tập trung x&acirc;y dựng một m&ocirc; h&igrave;nh kinh doanh lấy kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave;m trọng t&acirc;m, được dựa tr&ecirc;n chất lượng dịch vụ theo ti&ecirc;u chuẩn quốc tế, năng lực nghiệp vụ h&agrave;ng đầu, th&ocirc;ng tin đ&aacute;ng tin cậy, hiệu suất c&ocirc;ng việc cao, v&agrave; sự tin tưởng của kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; đối t&aacute;c. &nbsp;</p><p>&Ocirc;ng Nhan Tuấn c&oacute; 19 năm kinh nghiệm l&agrave;m việc trong lĩnh vực dịch vụ t&agrave;i ch&iacute;nh. Trước khi gia nhập Vietcap v&agrave;o năm 2013, &ocirc;ng Tuấn đ&atilde; c&oacute; 7 năm l&agrave;m việc tại JP Morgan Australia v&agrave; Rodman &amp; Renshaw USA.</p><p>&Ocirc;ng Tuấn c&oacute; bằng Cử nh&acirc;n Quản trị Kinh doanh chuy&ecirc;n ng&agrave;nh T&agrave;i ch&iacute;nh tại Đại học Bang Colorado.&nbsp;</p><p data-f-id="pbf" style="text-align: center; font-size: 14px; margin-top: 30px; opacity: 0.65; font-family: sans-serif;">Powered by <a href="https://www.froala.com/wysiwyg-editor?pb=1" title="Froala Editor">Froala Editor</a></p>
Ông Nhan Tuấn Giám đốc điều hành
Ông Nhan Tuấn Giám đốc điều hành
Xem thông tin
<p>&Ocirc;ng Alastair đảm nhiệm chức vụ Gi&aacute;m đốc Ph&ograve;ng Nghi&ecirc;n cứu v&agrave; Ph&acirc;n t&iacute;ch từ năm 2018. Trước đ&oacute;, &ocirc;ng đ&atilde; c&oacute; hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nghi&ecirc;n cứu v&agrave; Ph&acirc;n t&iacute;ch tại nhiều thị trường như Th&aacute;i Lan, Singapore, Nhật Bản v&agrave; Việt Nam.</p><p>Trước khi gia nhập Vietcap, &ocirc;ng Alastair giữ chức vụ Gi&aacute;m đốc Nghi&ecirc;n cứu v&agrave; Ph&acirc;n t&iacute;ch tại C&ocirc;ng ty Chứng kho&aacute;n Kasikorn v&agrave; C&ocirc;ng ty Chứng kho&aacute;n Macquarie tại Th&aacute;i Lan, Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n Ph&acirc;n t&iacute;ch cao cấp phụ tr&aacute;ch mảng T&agrave;i ch&iacute;nh tại C&ocirc;ng ty Chứng kho&aacute;n Macquarie tại Nhật Bản. Trước khi l&agrave;m việc tại thị trường Ch&acirc;u &Aacute;, &ocirc;ng Alastair từng giữ chức vụ Trưởng ph&ograve;ng Tiếp thị Quỹ đầu tư Gartmore c&oacute; trụ sở tại London.</p><p>&Ocirc;ng Alastair c&oacute; bằng Thạc sĩ Khoa học Tự nhi&ecirc;n v&agrave; Kinh tế của trường Trinity, Đại học Cambridge.</p><p data-f-id="pbf" style="text-align: center; font-size: 14px; margin-top: 30px; opacity: 0.65; font-family: sans-serif;">Powered by <a href="https://www.froala.com/wysiwyg-editor?pb=1" title="Froala Editor">Froala Editor</a></p>
Ông Alastair Macdonald Giám đốc Nghiên cứu và Phân tích
Ông Alastair Macdonald Giám đốc Nghiên cứu và Phân tích
Xem thông tin
<p>B&agrave; Quỳnh hiện đang giữ chức vụ Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh Khối M&ocirc;i giới Trong nước v&agrave; đ&atilde; c&oacute; hơn 20 năm kinh nghiệm tr&ecirc;n thị trường chứng kho&aacute;n Việt Nam. Từ năm 2005 đến 2007, B&agrave; đ&atilde; đảm nhiệm vị tr&iacute; Ph&oacute; ph&ograve;ng Tư vấn T&agrave;i ch&iacute;nh Doanh nghiệp v&agrave; sau đ&oacute; l&agrave; Phụ tr&aacute;ch Ph&ograve;ng M&ocirc;i Giới của C&ocirc;ng ty Chứng kho&aacute;n Ng&acirc;n h&agrave;ng Ngoại thương Việt Nam, một trong những c&ocirc;ng ty chứng kho&aacute;n lớn của Việt Nam.</p><p>Trước đ&oacute;, từ năm 2001 đến 2005, B&agrave; l&agrave; chuy&ecirc;n vi&ecirc;n tư vấn t&agrave;i ch&iacute;nh doanh nghiệp của C&ocirc;ng ty Chứng kho&aacute;n Ng&acirc;n h&agrave;ng Đầu tư v&agrave; Ph&aacute;t triển Việt Nam. Qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc tại c&aacute;c c&ocirc;ng ty chứng kho&aacute;n đem lại cho B&agrave; những kinh nghiệm, đặc biệt l&agrave; khả năng đ&aacute;p ứng dịch vụ chuy&ecirc;n nghiệp. B&agrave; đ&atilde; từng tư vấn cho h&agrave;ng loạt c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; tổ chức, đem lại hiệu quả đầu tư cao cho c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p><p>B&agrave; Quỳnh đ&atilde; tốt nghiệp hệ Cử nh&acirc;n v&agrave; hệ Thạc sĩ tại Đại học Kinh tế TP. HCM, chuy&ecirc;n ng&agrave;nh T&agrave;i ch&iacute;nh - Ng&acirc;n h&agrave;ng v&agrave; bằng &nbsp;Executive MBA, chương tr&igrave;nh li&ecirc;n kết giữa Đại Học Kinh tế TP.HCM v&agrave; Trường Quản l&yacute;, Đại Học Quebec Montreal (ESG UQAM), Canada.</p><p data-f-id="pbf" style="text-align: center; font-size: 14px; margin-top: 30px; opacity: 0.65; font-family: sans-serif;">Powered by <a href="https://www.froala.com/wysiwyg-editor?pb=1" title="Froala Editor">Froala Editor</a></p>
Bà Châu Thiên Trúc Quỳnh Giám đốc điều hành Khối Môi giới khách hàng cá nhân
Bà Châu Thiên Trúc Quỳnh Giám đốc điều hành Khối Môi giới khách hàng cá nhân
Xem thông tin
<p>B&agrave; Thanh đ&atilde; c&oacute; hơn 20 năm kinh nghiệm l&agrave;m việc trong lĩnh vực t&agrave;i ch&iacute;nh. Trước khi gia nhập Vietcap, B&agrave; đ&atilde; c&oacute; thời gian l&agrave;m việc tại Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; sau đ&oacute; l&agrave; C&ocirc;ng ty CP Chứng kho&aacute;n Vincom với vai tr&ograve; Gi&aacute;m đốc Khối Tư vấn t&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; Giao dịch trực tuyến. B&agrave; đ&atilde; tư vấn th&agrave;nh c&ocirc;ng nhiều thương vụ mua b&aacute;n s&aacute;p nhập, t&aacute;i cấu tr&uacute;c, huy động vốn v&agrave; ni&ecirc;m yết doanh nghiệp điển h&igrave;nh tại Việt Nam.</p><p>B&agrave; Thanh cũng l&agrave; một trong những chuy&ecirc;n gia h&agrave;ng đầu trong lĩnh vực tư vấn cổ phần ho&aacute; cho c&aacute;c tổng c&ocirc;ng ty lớn của Nh&agrave; nước.</p><p>B&agrave; lấy bằng Cử nh&acirc;n Kinh tế chuy&ecirc;n ng&agrave;nh T&agrave;i ch&iacute;nh Ng&acirc;n h&agrave;ng tại Đại học Kinh tế Quốc d&acirc;n v&agrave; Thạc sĩ Quản l&yacute; T&agrave;i ch&iacute;nh tại Đại học Melbourne, &Uacute;c. B&agrave; Thanh cũng đồng thời được cấp Chứng chỉ h&agrave;nh nghề Quản l&yacute; quỹ bởi Uỷ ban Chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước v&agrave; Thẻ thẩm định vi&ecirc;n về gi&aacute; bởi Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh.</p><p data-f-id="pbf" style="text-align: center; font-size: 14px; margin-top: 30px; opacity: 0.65; font-family: sans-serif;">Powered by <a href="https://www.froala.com/wysiwyg-editor?pb=1" title="Froala Editor">Froala Editor</a></p>
Bà Phạm Thị Thanh Giám đốc Ngân hàng Đầu tư - Chi nhánh Hà Nội
Bà Phạm Thị Thanh Giám đốc Ngân hàng Đầu tư - Chi nhánh Hà Nội
Xem thông tin
<p>&Ocirc;ng Dũng c&oacute; hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực t&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; kiểm to&aacute;n. &Ocirc;ng gia nhập Vietcap từ những ng&agrave;y đầu th&agrave;nh lập v&agrave;o th&aacute;ng 11 năm 2007 v&agrave; l&agrave;m việc tại bộ phận Ng&acirc;n h&agrave;ng &ETH;ầu tư, sau đ&oacute; l&agrave; bộ phận Giao dịch chứng kho&aacute;n Kh&aacute;ch h&agrave;ng tổ chức từ năm 2010.</p><p>Trước khi gia nhập Vietcap, &Ocirc;ng đ&atilde; c&oacute; kinh nghiệm l&agrave;m việc đa dạng về t&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; kiểm to&aacute;n cho c&aacute;c Tập đo&agrave;n đa quốc gia trong lĩnh vực sản xuất, ph&acirc;n phối h&agrave;ng ti&ecirc;u d&ugrave;ng, kiểm to&aacute;n độc lập như L&rsquo;or&eacute;al, Heineken &amp; Tiger Beer v&agrave; KPMG.</p><p>&Ocirc;ng Dũng c&oacute; bằng MBA của CFVG, một chương tr&igrave;nh được t&agrave;i trợ bởi Ch&iacute;nh phủ Ph&aacute;p v&agrave; Bộ Gi&aacute;o dục - &ETH;&agrave;o tạo Việt Nam v&agrave; bằng Cử nh&acirc;n T&agrave;i ch&iacute;nh doanh nghiệp của &ETH;ại học Kinh tế TP.HCM.</p><p data-f-id="pbf" style="text-align: center; font-size: 14px; margin-top: 30px; opacity: 0.65; font-family: sans-serif;">Powered by <a href="https://www.froala.com/wysiwyg-editor?pb=1" title="Froala Editor">Froala Editor</a></p>
Ông. Nguyễn Quốc Dũng Giám đốc Môi giới - Khách hàng Tổ chức
Ông. Nguyễn Quốc Dũng Giám đốc Môi giới - Khách hàng Tổ chức
Xem thông tin
<p>&Ocirc;ng Thiện c&oacute; hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực t&agrave;i ch&iacute;nh kế to&aacute;n.</p><p>&Ocirc;ng Thiện c&oacute; bằng Cử nh&acirc;n T&agrave;i ch&iacute;nh Doanh nghiệp của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.</p><p data-f-id="pbf" style="text-align: center; font-size: 14px; margin-top: 30px; opacity: 0.65; font-family: sans-serif;">Powered by <a href="https://www.froala.com/wysiwyg-editor?pb=1" title="Froala Editor">Froala Editor</a></p>
Ông. Đoàn Minh Thiện Kế toán trưởng
Ông. Đoàn Minh Thiện Kế toán trưởng
Xem thông tin
<p>&Ocirc;ng Lu&acirc;n c&oacute; 16 năm kinh nghiệm tại Katalon Việt Nam (Gi&aacute;m đốc CNTT &amp; An ninh th&ocirc;ng tin), Ng&acirc;n h&agrave;ng CIMB Việt Nam (Gi&aacute;m đốc Cơ sở hạ tầng CNTT &amp; Bảo mật th&ocirc;ng tin), CMC TSSG (Gi&aacute;m đốc An ninh Th&ocirc;ng tin), Jetstar Pacific Airlines (Trưởng ph&ograve;ng An ninh Th&ocirc;ng tin) v&agrave; MService JSC (MoMo e- Wallet), Viettel ICT, HDBank, Renesas Design Việt Nam.</p><p>&Ocirc;ng c&oacute; kiến thức v&agrave; kinh nghiệm s&acirc;u rộng về An to&agrave;n th&ocirc;ng tin, đặc biệt l&agrave; tu&acirc;n thủ bảo mật như: tu&acirc;n thủ ISO 27001, tu&acirc;n thủ SOC2 Type II, tu&acirc;n thủ PCI-DSS v&agrave; &aacute;p dụng th&agrave;nh c&ocirc;ng cho V&iacute; điện tử MoMo, Ng&acirc;n h&agrave;ng CIMB, RadicalPay, Katalon, Jetstar Pacific Airlines.</p><p>&Ocirc;ng Lu&acirc;n tốt nghiệp Cử nh&acirc;n Điện tử Viễn th&ocirc;ng - Đại học B&aacute;ch khoa TP.HCM.</p><p data-f-id="pbf" style="text-align: center; font-size: 14px; margin-top: 30px; opacity: 0.65; font-family: sans-serif;">Powered by <a href="https://www.froala.com/wysiwyg-editor?pb=1" title="Froala Editor">Froala Editor</a></p>
Ông Trần Thế Luân Phó giám đốc An toàn thông tin
Ông Trần Thế Luân Phó giám đốc An toàn thông tin
Xem thông tin
TẦM NHÌN Cơ hội tăng trưởng và đạt tự do tài chính SỨ MỆNH Hỗ trợ khách hàng phát triển tài chính
TẦM NHÌN Cơ hội tăng trưởng và đạt tự do tài chính SỨ MỆNH Hỗ trợ khách hàng phát triển tài chính
Giải thưởng
Vietcap tự hào là đơn vị nhận được nhiều giải thưởng từ các tổ chức uy tín trong nước, quốc tế và cơ quan chính phủ.
13 năm giải thưởng Alpha Southeast Asia
6 năm giải thưởng Finance Asia
11 năm giải thưởng UBND TP. HCM
Top 50 công ty niêm yết tốt nhất
Việt Nam năm 2019
1 năm giải thưởng Sàn GDCK Hà Nội
1 năm giải thưởng Euro Money
13 năm giải thưởng Diễn đàn M&A Việt Nam
11 năm giải thưởng The Asset Asian Awards
Cột mốc phát triển
2007 - 2008 Chính thức hoạt động thành lập chi nhánh
2009 - 2010 Nâng cấp hệ thống, tăng vốn điều lệ
2011 - 2013 Tổ chức Vietnam Access Day, vươn lên top 3 thị phần Hose
2014 - 2015 Đột phá trong kết quả kinh doanh duy trì Top 3 thị phần
2016 - 2018 Niêm yết trên HSX, giữ vững vị trí top 3
2019 - 2020 Giữ vững thị phần Hoàn thành kế hoạch kinh doanh
2021 - 2022 Đổi mới toàn diện Tạo đà phát triển
2022 - 2023 Am tường tài chính
2007 - 2008 Chính thức hoạt động thành lập chi nhánh
2009 - 2010 Nâng cấp hệ thống, tăng vốn điều lệ
2011 - 2013 Tổ chức Vietnam Access Day, vươn lên top 3 thị phần Hose
2014 - 2015 Đột phá trong kết quả kinh doanh duy trì Top 3 thị phần
2016 - 2018 Niêm yết trên HSX, giữ vững vị trí top 3
2019 - 2020 Giữ vững thị phần Hoàn thành kế hoạch kinh doanh
2021 - 2022 Đổi mới toàn diện Tạo đà phát triển