Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin đầy đủ, minh bạch về Vietcap nhằm giúp cổ đông và cộng đồng đầu tư có sự nhìn nhận khách quan và chính xác về công ty.