Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin đầy đủ, minh bạch về Vietcap nhằm giúp cổ đông và cộng đồng đầu tư có sự nhìn nhận khách quan và chính xác về công ty.

Công bố thông tin khác

DANH SÁCH NHÂN VIÊN CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN 01/12/2023
Công bố thông tin khác 01/12/2023
01/12/2023
Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc đóng cửa phòng giao dịch Pasteur
Công bố thông tin khác 22/11/2023
22/11/2023
Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị về việc nhận khoản vay tín dụng từ các ngân hàng nước ngoài với tổng giá trị 75 triệu USD
Công bố thông tin khác 21/11/2023
21/11/2023
CBTT điều chỉnh chứng quyền CVPB2313
Công bố thông tin khác 09/11/2023
09/11/2023
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - thay đổi lần thứ 23 do Sở KHĐT cấp
Công bố thông tin khác 19/10/2023
19/10/2023
Thông báo nhận được quyết định của HNX chấp thuận Vietcap kết nối giao dịch hệ thống trái phiếu riêng lẻ
Công bố thông tin khác 10/10/2023
10/10/2023
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người nội bộ Đinh Quang Hoàn
Công bố thông tin khác 09/10/2023
09/10/2023
Thông báo nhận được quyết định của VNX chấp thuận Vietcap là thành viên giao dịch trái phiếu riêng lẻ
Công bố thông tin khác 09/10/2023
09/10/2023
Thông báo của HNX về việc đăng ký giao dich Trái phiếu Vietcap và ngày giao dịch đầu tiên
Công bố thông tin khác 28/09/2023
28/09/2023
Nghị quyết HĐQT về việc chào bán chứng quyền có bảo đảm
Công bố thông tin khác 28/09/2023
28/09/2023