Trung tâm phân tích
Quay lại

Cập nhật Ngành Ngân hàng - TCB, VPB và VCB - những ngân hàng hàng đầu cho tầm nhìn dài hạn

Trong báo cáo này, chúng tôi nghiên cứu các khía cạnh của diễn biến bảng cân đối kế toán của các cổ phiếu ngân hàng trong danh mục theo dõi của của chúng tôi trong một khoảng thời gian dài hơn thời gian mà chúng tôi thường đánh giá trong các Báo cáo cập nhật của chúng tôi. Chúng tôi cũng bàn về chủ đề M&A trong ngành ngân hàng. Mục đích của phân tích này là để xác định các ngân hàng mà chúng tôi cho rằng sẽ có diễn biến hoạt động hàng đầu trong những năm tới dựa trên lợi thế cơ cấu về tài sản và nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán của các ngân hàng.  

Powered by Froala Editor