Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 04-05-2015 - Lực bán theo chu kỳ kéo thị trường xuống - PMI - VAMC - DXG, HPG

Quan điểm kỹ thuật: Hai chỉ số đã vi phạm các mức cắt lỗ cho nên chúng tôi hạ mức xu hướng ngắn hạn từ TĂNG xuống GIẢM và xuất hiện điểm BÁN trên cả hai chỉ số. Điểm tiêu cực là các chỉ báo trạng thái xu hướng có dấu hiệu gia tăng trở lại cho thấy đồ thị giá có thể tiếp tục giảm về các mức thấp hơn. Tuy nhiên, đồ thị giá hai chỉ số giảm về gần vùng đáy tháng 03/2015 và đường hỗ trợ Trendline.