Tỷ lệ ký quỹ ban đầu sẽ lớn hơn 10% và phải đảm bảo tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ luôn nhỏ hơn 70%. 

 Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ từ 80%: Vietcap sẽ thông báo ký quỹ bổ sung.

 Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ từ 90%: Vietcap sẽ đóng vị thế bắt buộc .

STT

Sản phẩm

Mã chứng khoán phái sinh

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu

Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ (*)

1

Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 8/2017

VN30F1708

 

Từ 10%- 15%

 

Nhỏ hơn 70%

2

Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 9/2017

VN30F1709

Từ 10%- 15%

Nhỏ hơn 70%

3

Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 12/2017

VN30F1712

Từ 10%- 15%

Nhỏ hơn 70%

4

Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 3/2018

VN30F1803

Từ 10%- 15%

Nhỏ hơn 70%

 

(*) Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ=  Giá trị ký quỹ yêu cầu/ Giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ