Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap xin thông báo việc mua chứng khoán lô lẻ trong tháng 5.2021 như sau:

  • Thời gian mua chứng khoán lô lẻ vào 2 ngày làm việc đầu tiên hàng tháng (04,05/05/2021)
  • Danh mục mua chứng khoán lô lẻ: Danh mục

Trân trọng