Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap xin thông báo việc mua chứng khoán lô lẻ trong Quý 03/2015 như sau:

-Thời gian mua chứng khoán lô lẻ từ 01/07/2015 đến 13/07/2015

-Danh mục mua chứng khoán lô lẻ : tài liệu đính kèm