Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap xin thông báo việc mua chứng khoán lô lẻ trong Quí 01/2021 như sau: ·

  • Thời gian mua chứng khoán lô lẻ từ ngày từ ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng. 
  • Danh mục mua chứng khoán lô lẻ: Danh mục

Trân trọng