Kính gửi Quí Khách hàng

Nhằm đồng bộ cách tính phí với VSD và Sở Giao Dịch, CTCP Chứng khoán Vietcap sẽ áp dụng cách tính phí giao dịch chứng khoán Phái sinh mới như sau:

  • Cách tính cũ : 0.04%*Giá trị ký quỹ ban đầu VSD
  • Cách tính mới: 5.000 VND/Hợp đồng đóng/ mở/ đáo hạn
  • Thời gian áp dụng: Từ ngày 01.06.2019 đến khi có thông báo thay đổi mới

Trân trọng

Tài liệu đính kèm:
Thông báo