Kính gửi: Quý Khách Hàng

Nhằm tuân thủ theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế và Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Công ty cổ phần Chứng Khoán Bản Việt ( Vietcap ) xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng việc kê khai và nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn thay cho Quý Khách Hàng kể từ ngày 19/07/2021như sau:

1.Đối tượng áp dụng
Cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng cổ phiếu có giao dịch bán/chuyển nhượng/chuyển quyền sở hữu chứng khoán cùng loại tại Vietcap

2.Thời điểm áp dụng
Thời điểm kê khai thuế và nộp thuế thay NĐT: Khi NĐT phát sinh bán/chuyển nhượng chứng khoán cùng loại cho đến khi hết số lượng cổ phiếu thưởng/cổ tức bằng cổ phiếu.

3.Phương thức tính thuế và khấu trừ thuế
Thuế Thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x 5%

Trong đó:

  • Thu nhập tính thuế = số lượng cổ phiếu cùng loại bán/chuyển nhượng (chỉ tính số lượng cổ phiếu thực nhận từ cổ tức bằng cổ phiếu/cổ phiếu thưởng) x Giá tính thuế
  • Số lượng cổ phiếu bán/chuyển nhượng: ưu tiên tính số lượng cổ phiếu từ nguồn CP bằng cổ tức/CP thưởng trước
  • Giá tính thuế:
    • Nếu giá bán/chuyển nhượng ≥ Mệnh giá: Giá tính thuế = Mệnh giá
    • Nếu giá bán/chuyển nhượng < Mệnh giá: Giá tính thuế = Giá bán/chuyển nhượng.

Lưu ý đối với NĐT:

  • Ngoài nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn như trên, NĐT vẫn phải nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng cổ phiếu là 0,1% theo quy định hiện hành.
  • NĐT cần cung cấp thông tin loại cổ phiếu khi thực hiện lưu ký chứng khoán/nhận chuyển khoản chứng khoán/nhận chuyển quyền sở hữu vào tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại Vietcap và chịu trách nhiệm trong trường hợp NĐT không cung cấp thông tin/ cung cấp thông tin không chính xác dẫn đến việc Vietcap không thực hiện được việc khấu trừ thuế TNCN theo đúng quy định pháp luật.

Powered by Froala Editor