Kính gửi: Quí Khách hàng,

I.Thực hiện theo thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà nội (HNX) và Trung tâm lưu ký (VSD), bắt đầu từ ngày 15/02/2019, Vietcap sẽ thu thêm phí giao dịch chứng khoán phái sinh cụ thể như sau:

1. Phí trả cho Sở Giao Dịch Hà Nội (HNX)

Phí giao dịch HDTL chỉ số  3.000 đồng/ Hợp đồng

2. Phí trả cho Trung Tâm lưu ký (VSD)

Phí quản lý vị thế 3 000 đồng / Hợp đồng/ ngày
Phí quản lý tài sản ký quỹ

0.003% * (Giá trị lũy kế số dư tài khoản ký quỹ TK/ tháng)
Tối đa : 2.000.000 đồng/ tháng
Tối thiểu: 400.000 đồng/tháng

II. Phí trả cho Vietcap

Vietcap vẫn giữ nguyên mức thu phí giao dịch chứng khoán phái sinh theo thông báo ngày 01/08/2018 như sau:

  • Phí giao dịch = 0.04% *Giá trị ký quỹ ban đầu VSD.(Mức này tương đương 4.500 đồng/ Hợp đồng/ 1 lần đóng/mở /đáo hạn.)

Trân trọng