Kính gửi: Quý khách hàng,

Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt (VCSC) xin thông báo về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Thông báo

Trân trọng!