Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông xem tài liệu đính kèm: 

Thông báo