Kính gửi: Quý khách hàng,

Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt (VCSC) xin thông báo về giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ - Trần Thị Lan.

Thông báo

Trân trọng!