Kính gửi: Quý khách hàng,

Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt (VCSC) xin thông báo Nghị quyết về việc mua lại trái phiếu trước hạn phát hành năm 2020

Nghị quyết

Trân trọng!