Báo cáo định kỳ trái phiếu 6 tháng đầu năm 2022

1. Báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu  6 tháng đầu năm 2022: tại đây

2. Báo cáo định kỳ về tình hình tài chính  6 tháng đầu năm 2022: tại đây

3. Báo cáo định kỳ về thanh toán gốc, lãi trái phiếu  6 tháng đầu năm 2022: tại đây/a>


Powered by Froala Editor