Trung tâm phân tích
Quay lại

VIC - NẮM GIỮ - Câu chuyện của người tiên phong - Báo cáo chi tiết

Chúng tôi thực hiện báo cáo chi tiết cho Công ty cổ phần Vincom (VIC) với khuyến nghị NẮM GIỮ và giá mục tiêu là 70.000 đồng trên cơ sở đánh giá danh mục các dự án hiện tại của VIC,