Trung tâm phân tích
Quay lại

VIB - Mục tiêu tăng trưởng mạnh cùng với sự tự tin trong quản trị rủi ro - Báo cáo ĐHCĐ

- 222 cổ đông đại diện cho 85% quyền biểu quyết đã tham dự ĐHCĐ của VIB vào ngày 15/03/2023. Phiên hỏi đáp tập trung vào triển vọng hoạt động kinh doanh và các rủi ro trong hoạt động của ngân hàng hiện nay.
- Kế hoạch cho năm 2023 bao gồm tăng trưởng tín dụng đạt 25,0% YoY, huy động vốn (bao gồm tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá) tăng trưởng 26,2% YoY, tỷ lệ nợ xấu dưới 3% và lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 12,2 nghìn tỷ đồng (+15,3% YoY). Mục tiêu ROE và ROA năm 2023 lần lượt là 27,1% và 2,6%.
- VIB cũng đề xuất (1) phương án phát hành cổ phiếu thưởng (421,5 triệu cổ phiếu — 20% số cổ phiếu đang lưu hành), (2) phát hành 7,6 triệu cổ phiếu ESOP (tương đương 0,36% số cổ phiếu đang lưu hành) và (3) cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 5% (500 đồng/cổ phiếu) sẽ được chi trả trong năm 2023.
 


Powered by Froala Editor