Trung tâm phân tích
Quay lại

Cập nhật Ngành Nước -Triển vọng nhu cầu tăng trưởng mạnh trong năm 2023

Chúng tôi kỳ vọng mức tăng trưởng sản lượng nước thương phẩm hai chữ số đối với BWE & TDM vào năm 2023, chủ yếu nhờ nhu cầu nước bán cho dân cư tăng mạnh mặc dù nhu cầu nước bán cho khu công nghiệp phục hồi chậm hơn dự kiến vào năm 2022. Tuy nhiên, chúng tôi hạ dự báo tăng trưởng sản lượng nước thương phẩm năm 2023 cho BWE và TDM lần lượt từ 17% YoY còn 12% YoY và từ 18% YoY còn 14% YoY. Chúng tôi giảm dự báo tăng trưởng sản lượng nước thương phẩm vì 2 lý do: 1) tăng trưởng tính đến hiện tại của năm 2022 chậm hơn chúng tôi dự kiến và 2) triển vọng cho năm 2023 bị ảnh hưởng do lãi suất cao hơn và tăng trưởng toàn cầu dự kiến chững lại. 

Giá nước tại Bình Dương sẽ tăng sau năm 2023. Chúng tôi giảm giả định đối với mức tăng giá nước cho năm 2023 từ 1% xuống 0% do các thủ tục pháp lý ở tỉnh Bình Dương bị trì hoãn do nhiều yêu cầu về thủ tục pháp lý và dữ liệu đầu vào cho ước tính tổng mức đầu tư/giá nước mới. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng giá nước sẽ tăng 3%/năm trong giai đoạn 2024-2027 so với giả định trước đây của chúng tôi là 1%/năm, dựa trên kế hoạch gần đây của BWE.  

Powered by Froala Editor