Tên khách hàng:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO
 
Cổ phiếu bị giải chấp: ITA
Là cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo
Số lượng dự kiến bán: 2.300.000 CP (Hai triệu ba trăm ngàn cổ phiếu)
Thời điểm bán giải chấp: kể từ ngày 20/04/2017