Hoạt động môi giới chứng khoán của Vietcap cũng phát triển không kém cạnh gì và ngày càng khẳng định tầm quan trọng trong cơ cấu hoạt động và doanh thu của toàn công ty khi năm 2014 doanh thu từ hoạt động môi giới tăng 202% so với năm trước và đóng góp nhiều nhất vào tổng doanh thu, chiếm 46%.

Hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 tiếp tục đạt bước nhảy vọt, chủ yếu đến từ hoạt động môi giới chứng khoán với doanh thu đạt 386 tỷ, tăng 40,4% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế đạt 165,7 tỷ đồng, tăng gần 130% so với cùng kỳ. Kết quả này đạt được nhờ Vietcap gia tăng thị phần trên HSX đạt 8%, giữ vững vị trí trong tốp 3 và vươn lên vị trí thứ 1 ở sàn Upcom với thị phần chiếm 16%.

Sự phát triển bền vững của hoạt động môi giới chứng khoán nhờ nhiều năm kiên trì theo định hướng phát triển chú trọng về chất chứ không về lượng. Nhân sự môi giới tại công ty được xác định là những chuyên viên tư vấn đầu tư và quản lý tài sản chuyên nghiệp cho khách hàng. Chính sách đào tạo và cơ chế đã ngộ xứng đáng đã khuyến khích sự nỗ lực và cam kết dài lâu. Văn hóa doanh nghiệp và sự đầu tư mạnh mẽ vào con người là một trong những yếu tố xây dựng nên niềm tin vào chất lượng dịch vụ của Vietcap .