Căn cứ vào Thông tư 74/2011/TT-BTC ngày 01/06/2011 hướng dẫn về giao dịch chứng khoán và đề nghị của SGDCK Hà Nội (HNX) tại Tờ trình số 34/TTr-SGDHN ngày 11/06/2015; trên cơ sở diễn biến của thị trường, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận: 1. Điều chỉnh biên độ dao động giá chứng khoán đăng ký giao dịch (Upcom) tại SGDCK Hà Nội từ ± 10% lên ± 15%. 2. Thời gian áp dụng từ phiên giao dịch ngày 01/07/2015. 3. SGDCK Hà Nội chịu trách nhiệm ban hành các Quyết định về điều chỉnh biên độ dao động giá, công bố thông tin ra thị trường để các thành viên thị trường, nhà đầu tư biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. UBCKNN thông báo để SGDCK Hà Nội biết và triển khai thực hiện.