Theo qui chế mới của VSD ( dựa theo Quyết đinh số 211/QD-VSD ngày 18/12/2015 v/v ban hành quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch) bắt đầu từ ngày 01/01/2016, thời gian thanh toán giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ sẽ được rút ngắn từ T+3 thành T+2.

Theo đó:

+ Các giao dịch CP/CCQ thực hiện tại các ngày 29,30 và 31/12/2015 sẽ được thanh toán lần lượt vào các ngày 04,05 và 06/01/2016 (theo chu kỳ thanh toán T+3)

+ Các giao dịch CP/CCQ thực hiện từ ngày 04/01/2016 trở đi sẽ thanh toán theo chu kỳ thanh toán T+2

+ CP/CCQ (chu kỳ thanh toán T+2) nếu phát sinh quyền bất kỳ thì ngày GDKHQ sẽ cách ngày ĐKCC 01 ngày làm việc

+ Thời gian thanh toán cho ETF thứ cấp sẽ tương tự như CP/CCQ. Thời gian thực hiện hoán đổi cho ETF sơ cấp sẽ là chiều T+1 (thay vì chiều T+2 như hiện tại).

Tại ngày thanh toán tiền bán CP/CCQ T+2, Các giao dịch cho vay ứng trước tiền bán những khoản này thực hiện trước 15h15 sẽ vẫn tính lãi là 01 ngày

Đặc biệt, riêng tại ngày 06/01/2016, việc thanh toán sẽ được thực hiện như sau:

+ Các giao dịch thực hiện vào ngày 31/12/2015 sẽ được thanh toán vào buổi sáng 08:00

+ Các giao dịch thực hiện tại ngày 04/01/2016 sẽ được thanh toán vào buổi chiều sau 15h15

Trân trọng kính chào .