Tổ chức phát hành: Công ty CP Chứng Khoán Bản Việt

Mã chứng quyền: MWG/VCSC/M/Au/T/A4

Mã chứng khoán cơ sở: MWG

Loại chứng quyền: Chứng quyền mua

Kiểu thực hiện : Châu Âu

Phương thức thanh toán thực hiện quyền : Bằng tiền

Thời hạn: 06 tháng

Ngày đáo hạn: 10/02/2022

Ngày thực hiện điều chỉnh: 30/08/2021

Lý do điều chỉnh: Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 với tỷ lệ thực hiện 5%/mệnh giá và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 với tỷ lệ thực hiện 2:1

Giá thực hiện cũ

(1)

170.000 đồng

Tỷ lệ chuyển đổi cũ

(2)

5:1

Giá tham chiếu chưa điều chỉnh của tài sản cơ sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền

(3)

164.500 đồng

Giá tham chiếu đã điều chỉnh của tài sản cơ sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền

(4)

109.300 đồng

Giá thực hiện mới

(5)= (1)x [(4)/(3)]

 112.954

Tỷ lệ chuyển đổi mới

(6)= (2) x [(4)/(3)]

 3,3222 : 1

Powered by Froala Editor