1. Thông tin doanh nghiệp:

  • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
  • Tên doanh nghiệp đấu giá: Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP
  • Địa chỉ: 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường ĐaKao, quận 1, Tp Hồ Chí Minh
  • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh dầu thực vật, dịch vụ cảng biển, kho bãi, cho thuê văn phòng ....
  • Vốn điều lệ: 1.218.000.000.000 đồng

 Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Loại cổ phần chào bán

Bán cả lô

Giá khởi điểm

 1.255.617.960.000đồng/ lô cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá

1.000.000 đồng/lô cổ phần

Tổng số lượng người nước ngoài

 44.211.900 cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

44.211.900 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

8h00 – 15h30

18/10/2021- 01/11/2021

VCSC

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 11h00

04/11/2021

VCSC

Tổ chức đấu giá

14h30

08/11//2021

HNX

Nộp tiền mua cổ phần

Trước 16h00

08/11/2021-15/11/2021

VCSC

Hoàn trả tiền cọc

 

10/11/2021-15/11/2021

VCSC

               

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số:   1221 0000 634896
  • Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
  • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

01A - Quyet dinh so 1001 QD-TTg.pdf

01B - CV 990 ban von nha nuoc theo QD 1001.PDF

1. Quy che dau gia.docx

02 - QD 244 cua TGD ban von tai Vocarimex.PDF

03 - Ban CBTT - Vocarimex.pdf

04 - Giay CN DKDN Vocarimex.PDF

05 - Dieu le Vocarimex.pdf

06 - Giay chung nhan so huu co phan SCIC tai VOC.PDF

07 - BCTC ban nien 2021 soat xet.PDF

08 - BCTC rieng 2020 kiem toan.PDF

09 - BCTC hop nhat 2020 kiem toan.PDF

10 - BCTC rieng 2019 kiem toan.PDF

11 - BCTC hop nhat 2019 kiem toan.PDF


Powered by Froala Editor