1. Thông tin doanh nghiệp:

  • Tên tổ chức sở hữu cổ phần:   Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
  • Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol
  • Địa chỉ:  54 Trần Nhân Tông, Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Ngành nghề kinh doanh: Giám định ....
  • Vốn điều lệ:  104.999.550.000 đồng
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội – Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Thời gian tổ chức đấu giá: 9h ngày 15/01/2024

Loại cổ phần chào bán

Cổ phần phổ thông

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm 

171.675.000.000 đồng/lô cổ phần

Bước giá

1.000.000 đồng/lô cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

1 lô cổ phần gồm 3.150.000 cổ phần

Số lượng cổ phần đăng ký mua 

Nhà đầu tư phải đăng ký và đặt mua toàn bộ lô cổ phần chào bán

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua tối đa

3.150.000 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá 

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

Từ 8h00 ngày 13/12/2023 đến trước

15h30 ngày 05/01/2024

Vietcap

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 16h00

10/01/2024

Vietcap

Nộp tiền mua cổ phần

Từ 8h30 ngày 15/01/2024 đến trước 16h ngày 22/01/2024

Vietcap

Hoàn trả tiền cọc

15/01/2024-22/01/2024

Vietcap

            

Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  0011002550088

Chủ tài khoản: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước -Công ty TNHH

Tại: Vietcombank - Sở Giao Dịch 

Nội dung: Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); Nộp Tiền đặt cọc mua 3.150.000 cổ phần của SCIC tại CTCP Tập đoàn Vinacontrol 

1.1 Quy che dau gia Vinacontrol.pdf

1.Thong bao ban dau gia cp VNC so SCIC so huu .pdf

2.Ban Cong bo thong tin chuyen nhuong von.pdf

3.Quyet dinh so 1001 QD-TTg.pdf

4.CV3807.VPCP.DMDN gia han quyet dinh 1001.pdf

5.CV 990 UBQLV ban von nha nuoc theo QD 1001.PDF

6.Nghi quyet 220 Phe duyet phuong thuc ban ca lo cp CTCP Tap doan Vinacontrol.pdf

7.Quyet dinh 287 phe duyet Phuong an ban von VNC.pdf

8.Giay Chung nhan so huu co phan.pdf

9.Giay Chung nhan DKDN Vinacontrol.pdf

10.Dieu le CTCP Tap doan Vinacontrol.pdf

11.1 BCTC tong hop kiem toan 2021.pdf

11.2 BCTC hop nhat kiem toan 2021.pdf

11.3 BCTC tong hop da kiem toan 2022.pdf

11.4 BCTC hop nhat kiem toan 2022.pdf

11.5 BCTC tong hop Quy III.2023.pdf

11.6 BCTC hop nhat Quy III.2023.pdf

12. Phu luc danh sach dai ly.pdf

Powered by Froala Editor