1.Thông tin doanh nghiệp

 • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty CP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
 • Địa chỉ: Lầu 5&6 Tòa nhà AB Tower, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngành nghề kinh doanh: Môi giới; Tự doanh; Quản lý danh mục đầu tư; Bảo lãnh phát hành; Tư vấn đầu tư chứng khoán; ….
 • Vốn điều lệ: 1.297.567.580.000 đồng
 • HFIC nắm giữ 37.500.000 cổ phần, tương đương 28,90% vốn điều lệ
 • Số lượng quyền mua cổ phần chào bán ra bên ngoài: 37.500.000 quyền mua
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 quyền mua

 Giá khởi điểm

 9.900 đồng/quyền

 Tỷ lệ phân bổ quyền

 3 : 2 (3 quyền mua thì sẽ được mua 2 cổ phần phát hành thêm, với giá phát hành là 14.000 đồng/cổ phần)

 Bước giá

 10 đồng

 Bước khối lượng

 150 quyền

 Số lượng cổ phần mỗi
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 150 quyền

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 37.500.000 quyền

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 28/03/2019 - 05/04/2019

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 11/04/2019

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 16/04/2019

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 17/04/2019 - 19/04/2019

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 17/04/2019 - 23/04/2019 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Nộp cọc đấu giá quyền mua HCM  <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

 Tài liệu đính kèm:
20190327_20190327 - HSC - Ban cong bo thong tin.pdf
20190327_20190327 - HSC - BCTC nam 2016.pdf
20190327_20190327 - HSC - Chung nhan SHCP.pdf
20190327_20190327 - HSC - BCTC nam 2017.pdf
20190327_20190327 - HSC - Cong van HSC xac nhan quyen mua cho HFIC.pdf
20190327_20190327 - HSC - GCN08 UBCK chap thuan ho so phat hanh them co phan HSC.pdf
20190327_20190327 - HSC - Giay phep hoat dong HSC.pdf
20190327_20190327 - HSC - GPDC09 UBCK Dieu chinh giay phep hoat dong HSC.pdf
20190327_20190327 - HSC - MAUDON.docx
20190327_20190327 - HSC - NQ366 HDQT phe duyet gia va ho so.pdf
20190327_20190327 - HSC - QD158 UBCK gia han thoi gian chao ban co phieu HSC.pdf
20190327_20190327 - HSC - TB104 SGDHCM ngay DKCC thuc hien quyen.pdf
20190327_20190327 - HSC - TB378 SGDHCM thay doi thoi gian chuyen nhuong quyen mua.pdf
20190327_20190327 - HSC - TB740 vv chap thuan ban quyen mua cua UBNDTPHCM.pdf
20190328_20190327 - HSC - BCTC qui 4.2018.pdf
20190328_20190327 - HSC - Dieu le HSC.pdf
20190328_20190327 - HSC - TBAO BAN DAU GIA.pdf
20190328_20190327 - HSC - Quy che DG.pdf
20190328_20190327 - HSC - VB384 CBTT gia khoi diem.pdf
20190403 - HSC - QD 506 CUA HFIC LAMRO QDINH GIA THANH TOAN.pdf
20160403 - HSC- QD THAY DOI D16 QUYCHE DAU GIA.pdf