1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  • Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
  • Ngành nghề kinh doanh: Khảo sát, lập dự án thiết kế kỹ thuật - Dự toán công trình đo đạc và bản đồ; Kiểm tra chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ; Xây dựng cơ sở dữ liệu về đo đạc và bản đồ; Đo vẽ thành lập bản đồ địa hình, bản đồ địa chính các tỷ lệ; Trích đo địa chính các tỷ lệ; Đo vẽ thành lập bản đồ địa giới hành chính các cấp;…
  • Vốn điều lệ: 22.710.000.000 đồng, tương đương 2.271.000 cổ phần
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 1.173.750 cổ phần, chiếm 51,68% vốn điều lệ
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 10.000 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 10 cổ phần
 Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư
đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 1.173.750 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 04/03/2020 - 23/03/2020

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 27/03/2020

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 15h00

 31/03/2020

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

   01/04/2020 - 10/04/2020

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 01/04/2020 - 08/04/2020 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá 

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá TTKT TNMT  <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

 Tài liệu đình kèm:
20200303_20200303 - TTKT TNMT - Phuong an CPH.pdf
20200303_20200303 - TTKT TNMT - Dieu le cong ty.pdf
20200303_20200303 - TTKT TNMT - Ban CBTT.pdf
20200303_20200303 - TTKT TNMT - QD 1292 doi ten Trung tam.pdf
20200303_20200303 - TTKT TNMT - Ban CBTT (Eng).pdf
20200303_20200303 - TTKT TNMT - QD 1909 thanh lap Trung tam.pdf
20200303_20200303 - TTKT TNMT - BCTC nam 2016.pdf
20200303_20200303 - TTKT TNMT - BCTC nam 2017 kiem toan.pdf
20200303_20200303 - TTKT TNMT - BCTC nam 2018 kiem toan.pdf
20200303_20200303 - TTKT TNMT - QD 2136 phe duyet gia tri don vi.pdf
20200303_20200303 - TTKT TNMT - QD275 Phe duyet PA CPH (Eng).pdf
20200303_20200303 - TTKT TNMT - QD275 Phe duyet PA CPH.pdf
20200303_20200303 - TTKT TNMT - MAUDON.docx
20200303_20200303 - TTKT TNMT - Notice of Public Offering.docx
20200303_20200302 - TTKT TNMT - QUY CHE DG.pdf
20200303_20200303 - TTKT TNMT - TB BAN DAU GIA.pdf