1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Trung tâm giống nông nghiệp tỉnh Hậu Giang
  • Địa chỉ: Số 128, Quốc lộ 61, ấp 12, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
  • Ngành nghề kinh doanh: Nghiên cứu, lưu trữ, phát triển, cung cấp giống gốc, giống thuần, giống bố mẹ; lai tạo, chon tạo, thử nghiêm, trình diễn, sản xuất giống nông nghiêp phục vụ cho sản xuất, đáp ứng yêu cầu mục tiêu phát triển ̣nông nghiệp trong và ngoài tỉnh.
  • Vốn điều lệ: 18.756.500.000 đồng, tương đương 1.875.650 cổ phần
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 778.181 cổ phần, chiếm 41,50% vốn điều lệ
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 10.000 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 1 cổ phần
 Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu  100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 778.181 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 03/12/2019 - 20/12/2019

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 26/12/2019

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 15h00

 30/12/2019

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

   31/12/2019 - 09/01/2020

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 31/12/2019 - 07/01/2020 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá Giống NN Hậu Giang <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20191202_20191202 - TT GIONG NN HAUGIANG - BAN CBTT (Tieng Anh).pdf
20191202_20191202 - TT GIONG NN HAUGIANG - BCTC kiem toan nam 2017.pdf
20191202_20191202 - TT GIONG NN HAUGIANG - BAN CBTT (Tieng Viet).pdf
20191202_20191202 - TT GIONG NN HAUGIANG - BCTC kiem toan nam 2018.pdf
20191202_20191202 - TT GIONG NN HAUGIANG - BCTC nam 2016.pdf
20191202_20191202 - TT GIONG NN HAUGIANG - Du thao dieu le CTCP.pdf
20191202_20191202 - TT GIONG NN HAUGIANG - MAUDON.docx
20191202_20191202 - TT GIONG NN HAUGIANG - Notice of Public Offering.pdf
20191202_20191202 - TT GIONG NN HAUGIANG - QD 284 thanh lap.pdf
20191202_20191202 - TT GIONG NN HAUGIANG - QD 1284 VE GTDN.pdf
20191202_20191202 - TT GIONG NN HAUGIANG - QUY CHE DG.pdf
20191202_20191202 - TT GIONG NN HAUGIANG - QD 2018 phe duyet PACPH (Tieng Anh).pdf
20191202_20191202 - TT GIONG NN HAUGIANG - QD 2018 phe duyet PACPH (Tieng Viet).pdf
20191202_20191202 - TT GIONG NN HAUGIANG - TB BAN DAU GIA.pdf
20191202_20191202 - TT GIONG NN HAUGIANG - Phuong an CPH.pdf