1.Thông tin doanh nghiệp: 

  • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)
  • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Tổng công ty dầu thực vật Việt Nam(VOC)
  • Vốn điều lệ: 1.218.000.000.000 đồng 
  • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 44.211.900 cổ phần (Tương đương 36,3% vốn điều lệ) 
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 Giá khởi điểm

 22.300 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đ

 Bước khối lượng

 Đấu giá cả lô, trong đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán

 Hình thức

 Đấu giá cả lô, trong đó mỗi nhà đầu tư phải đăng kí mua toàn bộ số cổ phần chào bán

 Số lượng nhà đầu tư
 nước ngoài được đăng kí
 SCIC khuyến cáo nhà đầu tư nước ngoài nghiên cữu ký quy định của pháp luật Việt Nam về giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá: 

  Thời gian Ngày  Địa điểm
 Nộp hồ sơ năng lực  8h00-16h00  26/07/2019-05/08/2019  SCIC

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 08/08/2019 - 14/08/2019

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 16h00

 15/08/2019

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 14h30

 15/08/2019

 tại HNX

 Nộp tiền mua cổ phần

 Trước 16h00

 16/08/2019 - 22/08/2019

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 16/08/2019 

 tại Vietcap

3. Tài khoản nộp cọc và thanh toán đấu giá : theo file đính kèm

Tài liệu đính kèm
Phụ lục quy chế đấu giá
voc-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2019_2.pdf
VOC_19Q1_BCTC_M
VOC_19Q1_BCTC_HN
VOC_18CN_BCTC_MKT
VOC_18CN_BCTC_HNKT
Quy chế đấu giá cả lô cổ phần SCIC tại VOC.pdf
QĐ phê duyệt phương án thoái vốn SCIC tại VOC.pdf
Giay DKKD VOC
Giấy chứng nhận SHCP (26.6.2019).pdf
Dieu le Cong ty VOC
bien_ban_dhdcd_nam_2019
Bản CBTT.pdf