1. Thông tin doanh nghiệp
  • Tên Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán: Ngân hàng TMCP Bản Việt
  • Địa chỉ: Tòa nhà HM Town, số 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
  • Sản phẩm chính: Sản phẩm tiền gửi, Sản phẩm cho vay, dịch vụ bảo lãnh, thu đổi ngoại tệ tiền mặt, Dịch vụ Ngân hàng điện tử, Kinh doanh ngoại tệ,...
  • Vốn điều lệ: 3.670.900.000.000 đồng
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 8.261.611 cổ phiếu
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

22.800 đồng/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá

100 đồng

Bước khối lượng

1 cổ phần

Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu

100 cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

8.261.611 cổ phiếu

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

         2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

8h00 – 16h00

28/07/2021 -  17/08/2021

VCSC

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 15h00

23/08/2021

VCSC

Tổ chức đấu giá

09h00

25/08/2021

HOSE

Nộp tiền mua cổ phần

 

26/08/2021 – 01/09/2021

VCSC

Hoàn trả tiền cọc

 

26/08/2021 – 04/09/2021

VCSC

         Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260 
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt 
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa 
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá BVB <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

20210723_20210723 - BVB - Ban cao bach.pdf

20210723_20210723 - BVB - BCTC Kiem toan HN 2020.pdf

20210723_20210723 - BVB - Giay Chung nhan DKDN.pdf

20210723_20210723 - BVB - Giay Xac nhan so Du CK 7.435.450 CP.pdf

20210723_20210723 - BVB - MAU DON.docx

20210723_20210723 - BVB - NQ 1000 ve thong qua phuong an ban.pdf

20210723_20210723 - BVB - QD 495 ve SL chuyen nhuong SGB tai BVB.pdf

20210723_20210723 - BVB - QD 610 ve Gia khoi diem.pdf

20210723_20210723 - BVB - QD 611 VE Quy che dau gia.PDF

20210723_20210723 - BVB - TBAO BAN DAU GIA.docx

20210723_20210723 - BVB - TBAO BAN DAU GIA.pdf

20210723_20210723 - BVB - TTr 91 ve phuong an ban SGB tai BVB.pdf

20210723_20210723 - BVB - Giay Chung nhan SHCP.pdf

20210723_20210723 - BVB - BCTC HN Q1.2021.pdf

20210723_20210723 - BVB - GCN so 70 UBCK ve Giay CN chao ban.pdf

20210723_20210723 - BVB - Chung nhan SHCP moi 826.161 CP.pdf

20210723_20210723 - BVB - BCTC kiem toan rieng 2020.pdf

20210723_20210723 - BVB - CV 2055 Dieu chinh mot so noi dung BCB.PDF

20210723_20210723 - BVB - BCTC Rieng Q1.2021.pdf

20210723_20210723 - BVB - DIEU LE CUA BVB.pdf

20210723_20210723 - BVB - BCTC kiem toan Rieng 2019.PDF

20210723_20210723 - BVB - BCTC kiem toan HN 2019.pdf