1. Thông tin doanh nghiệp

 • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Tông Công ty Sản Xuất – Xuất Nhập Khẩu Bình Dương – TNHH MTV
 • Địa chỉ: A128 đường 3-2, KP Đông Tư, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Bình Dương
 • Điện thoại: 0274. 3755243 - 3755039 – 3755342
 • Ngành nghề kinh doanh: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh ….
 • Vốn điều lệ: 3.000.000.000.000 đồng, tương đương 300.000.000 cổ phần
  Trong đó:
  • Cổ phần Nhà nước nắm giữ 50% VĐL: 150.000.000 cổ phần
  • Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động 0,09% VĐL: 272.600 cổ phần
  • Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược 29% VĐL: 87.000.000 cổ phần
  • Cổ phần đã bán đấu giá công khai lần 1 cho các nhà đầu tư bên ngoài 9,93% VĐL: 29.800.000 cổ phần
  • Cổ phần bán đấu giá công khai lần 2 cho các nhà đầu tư bên ngoài 10,98% VĐL: 32.927.400 cổ phần
 • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 32.927.400 cổ phần, chiếm 10,98% vốn điều lệ
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 18.000 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi 
 Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 32.927.400 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h - 16h00

 10/09/2018 - 27/09/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 03/10/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00 

 05/10/2018

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 06/10/2018 - 15/10/2018

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 08/10/2018 - 12/10/2018

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Nộp cọc đấu giá SX – XNK Bình Dương <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20180906_20180906 - Protrade - Ban CBTT.pdf
20180906_20180906 - Protrade - BCTC Rieng KT 2015.pdf
20180906_20180906 - Protrade - BCTC HN KT 2016.pdf
20180906_20180906 - Protrade - BCTC Rieng KT 2016.pdf
20180906_20180906 - Protrade - BCTC HN KT 2015.pdf
20180906_20180906 - Protrade - BCTC rieng kt 2017.pdf
20180906_20180906 - Protrade - Dieu le du thao CTCP.pdf
20180906_20180906 - Protrade - Giay CNDKKD.pdf
20180906_20180906 - Protrade - MAUDON.docx
20180906_20180906 - Protrade - Phuong an CPH.pdf
20180906_20180906 - Protrade - QD 1147.pdf
20180906_20180906 - Protrade - QD 1890 UBND tieu chi NDTCL.PDF
20180906_20180906 - Protrade - QD 3706 UBND phe duyet PA.pdf
20180906_20180906 - PROTRADE - QUYCHE DG.pdf
20180906_20180906 - Protrade -TB BAN DAU GIA.pdf
20180906_20180906 - Protrade -Prospectus.pdf