1. Thông tin doanh nghiệp:

 • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
 • Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh: Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP
 • Địa chỉ: Số 2, ngõ 95 phố Chùa Bộc, P. Thịnh Liệt, Q. Đống Đa, Hà Nôi
 • Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn, thiết kế, giám sát cá công trình xây dựng thủy điện, thủy lợi
 • Vốn điều lệ: 44.000.000.000 đồng
 • Số lượng cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh: 2.156.000 cổ phần
 • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: Nhà đầu tư nước ngoài khi nghiên cứu mua cổ phần HEJ phải có trách nhiệm cập nhật khối lượng cổ phần HEJ còn được phép nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài được công bố hàng ngày trên website của SGDCK Hà Nội và đảm bảo khối lượng đăng ký mua không vượt quá khối lượng còn được phép nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài do SGDCK Hà Nội công bố tại thời điểm đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh. Trường hợp tại thời điểm đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh, nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng đủ điều kiện để tham dự, tuy nhiên tại thời điểm chuyển quyền sở hữu cổ phần trúng giá tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, số cổ phần trúng giá và đã thanh toán của nhà đầu tư nước ngoài lớn hơn khối lượng cổ phần HEJ còn được phép nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài thì nhà đầu tư nước ngoài sẽ không được mua cổ phần và SCIC sẽ nhận lại toàn bộ cổ phần, hoàn trả lại toàn bộ tiền đặt cọc và số tiền đã thanh toán khi trúng giá của nhà đầu tư
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
   

Loại cổ phần chào bán

Cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

 86.886.800.000 đồng/ lô

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá

200.000.000 đồng/ lô cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

2.156.000 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

 

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá:

 

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

8h30 – 15h30

09/12/2021- 23/12/2021

VCSC

Nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh

Trước 16h00

28/12/2021

VCSC

Tổ chức chào bán cạnh tranh

14h30

30/12/2021

HNX

Nộp tiền mua cổ phần

Trước 16h00

31/12/2021-06/01/2022

VCSC

Hoàn trả tiền cọc

 

31/12/2021-07/01/2022

VCSC

                

 

Tài khoản nộp cọc đấu giá

 • Tài khoản số:   1221 0000 634896
 • Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

 

 01. Quyet dinh so 1001 QD-TTg.pdf

1. Quy che chao ban canh tranh.docx

02. CV 990 ban von nha nuoc theo QD 1001.PDF

2. NQ HDTV phe duyet ban canh tranh.pdf

03. QD chao ban canh tranh cp cua SCIC tai HEJ.pdf

04. Ban CBTT chuyen nhuong von HEJ.pdf

05. GCN DKKD HEJ.pdf

06. Dieu le HEJ.pdf

07. Xac nhan co phan cua SCIC tai HEJ.pdf

08. BCTC rieng kiem toan 2019.pdf

09. BCTC rieng kiem toan 2020.pdf

10. BCTC hop nhat kiem toan 2019.pdf

11. BCTC hop nhat kiem toan 2020.pdf

Powered by Froala Editor