1. Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang
  • Địa chỉ: Lô CII-3, đường số 5, khu công nghiệp C, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
  • Điện thoại: (84-277) 3763155               Fax: (84-277) 3763152
  • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; In ấn,…
  • Vốn điều lệ: 71.475.800.000 đồng

2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang

3. Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán MB.

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

 Giá khởi điểm

 111.700 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Hình thức đấu giá  Đấu giá cả lô, mỗi nhà đầu tư phải
 đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán
Số lượng cổ phần mua tối thiểu
đối với nhà đầu tư trong nước
 3.565.759 cổ phần
Số lượng tối đa đối với nhà đầu tư trong nước  3.565.759 cổ phần
Tổng số cổ phần nhà đầu tư
nước ngoài được phép mua
 0 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 3.565.759 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

4. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm
Nhà đầu tư nộp hồ sơ năng lực   08h00 - 16h00 24/06/2019 - 04/07/2019 tại SCIC CNPN
SCIC trả lời bằng văn bản cho Nhà đầu tư     Trong vòng 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ năng lực của Nhà
đầu tư và trước 14h00 ngày 06/07/2019
  
 

 Đăng ký đấu giá

 08h00 - 16h00

 24/06/2019 - 12/07/2019

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 14h00

 15/07/2019

 tại HOSE

 Tổ chức đấu giá

 14h30

 15/07/2019

 tại HOSE

Nộp tiền mua cổ phần

   16/07/2019 - 22/07/2019  

 Hoàn trả tiền cọc

 

 16/07/2019 - 22/07/2019 

 

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 0011002550084
  • Của: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước
  • Tại: Sở giao dịch Vietcombank
  • Nội dung:  Họ và tên/tên tổ chức, số CMND/số ĐKKD (ngày và nơi cấp), Nộp tiền đặt cọc mua cổ phần của SCIC tại SGC

 Tài liệu đính kèm:
20190624_20190621 - SA GIANG - Ban CBTT.pdf
20190624_20190624 - SA GIANG - BCTC Quy I nam 2019.pdf
20190624_20190624 - SA GIANG - BCTC KT 2018.pdf
20190624_20190624 - SA GIANG - BCTC KT 2017.pdf
20190624_20190624 - SA GIANG - Dieu le cong ty.pdf
20190624_20190624 - SA GIANG - Giay chung nhan so huu co phan.pdf
20190624_20190624 - SA GIANG - Giay CNDKDN.pdf
20190624_20190624 - SA GIANG - QD 152 Phe duyet phuong an ban CP.pdf
20190624_20190624 - SA GIANG - NQ 125 Phuong an ban CP.pdf
20190624_20190624 - SA GIANG - QD153 QUY CHE DAU GIA.PDF
20190625_20190624 - SA GIANG - Thong bao ban dau gia ca lo.pdf
20190625_20190624 - SA GIANG - PL1 kem QC - Danh sach dai ly dau gia.xlsx
20190625_20190624 - SA GIANG - Mau don.doc