Kính gửi Quý Khách hàng,

Vietcap thông báo thông tin đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre như sau:

  1. Thông tin doanh nghiệp
  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre
  • Địa chỉ: 207D, Nguyễn Đình Chiểu, xã Phú Hưng, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
  • Điện thoại: (0275) 38 22 315                    Số fax: (0275) 38 22 319
  • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; Thi công xây dựng, san lắp mặt bằng; Khai thác cát sông; Vận tải hàng hóa; Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các công trình dân dụng, công nghiệp…
  • Vốn điều lệ: 40.490.060.000 đồng
  • Vốn của SCIC: 20.146.260.000 đồng (tương ứng 49,76% vốn điều lệ).
  • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư Trong nước đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre.
  • Tổ chức tư vấn:   Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán FPT.
Loại cổ phần chào bán Cổ phần phổ thông
Tổng số lô cổ phần đấu giá01 lô
Số lượng cổ phần/lô cổ phần2.014.626 cổ phần
Giá khởi điểm 1 lô cổ phần138.117.000.000 đồng.
Mệnh giá10.000 đồng/cổ phần
Bước giá1.000.000 đồng /lô cổ phần
Hình thức đấu giáBán đấu giá công khai cả lô cổ phần.
Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trong nước 2.014.626 cổ phần
Số lượng cổ phần mua tối đa đối với nhà đầu tư trong nước 2.014.626 cổ phần
Tổng số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua tối đa 0 cổ phần
Tổng số lượng cổ phần bán đấu giá2.014.626 cổ phần (chiếm 49,76% vốn điều lệ).
 Tỉ lệ đặt cọc 10% giá khởi điểm

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

 Thời gianNgàyĐịa điểm
 Đăng ký đấu giá và nộp cọc08h00 - 16h0006/04/2022 - 19/04/2022 tại Vietcap
 Nộp phiếu tham dự đấu giáTrước 15h0025/04/2022 tại Vietcap
 Tổ chức đấu giá09h0027/04/2022 tại HOSE
Nộp tiền mua cổ phần 28/04/2022 – 04/05/2022 
 Hoàn trả tiền cọc 28/04/2022 – 06/05/2022 

3. Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số: 0011002550084

Của: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Tại: VCB - Sở giao dịch

Nội dung: Nộp cọc đấu giá VLXD Bến Tre <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD (ngày và nơi cấp)> <Số lượng>

20220405_20220405 - VL XD BEN TRE - Ban CBTT.pdf

20220405_20220405 - VL XD BEN TRE - BCTC kiem toan 2019.pdf

20220405_20220405 - VL XD BEN TRE - BCTC Kiem toan 2020.pdf

20220405_20220405 - VL XD BEN TRE - BCTC quy 3-2021.pdf

20220405_20220405 - VL XD BEN TRE - BCTC quy 4-2021.pdf

20220405_20220405 - VL XD BEN TRE - Dieu le to chuc va hoat dong.pdf

20220405_20220405 - VL XD BEN TRE - Giay chung nhan so huu co phan.pdf

20220405_20220405 - VL XD BEN TRE - Giay CN dang ky DN thay doi lan thu 18.pdf

20220405_20220405 - VL XD BEN TRE - QD 64_Phe duyet PA chuyen nhuong.pdf

20220405_20220405 - VL XD BEN TRE - QUY CHE DAU GIA.pdf

20220405_20220405 - VL XD BEN TRE - Quyet dinh so 1001 QD-TTg.pdf

20220405_20220405 - VL XD BEN TRE -CV 3807.VPCP.DMDN vv tiep tuc QD 1001.pdf

20220405_20220405 - VL XD BEN TRE -MAU DON1.docx

20220406_20220405 - VL XD BEN TRE -TBAO BAN DAU GIA.pdfPowered by Froala Editor