1. Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty cổ phần FPT
  • Địa chỉ: Số 17 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: (84-24) 73007300          Số fax: (84-24) 37687410
  • Ngành nghề kinh doanh: Xuất khẩu phần mềm, tích hợp hệ thống, giải pháp phần mềm, dịch vụ nội dung số, dịch vụ dữ liệu trực tuyến, dịch vụ Internet băng thông rộng,…
  • Vốn điều lệ: 7.839.874.860.000 (Bảy nghìn tám trăm ba mươi chín tỷ tám trăm bảy mươi bốn triệu tám trăm sáu mươi nghìn) đồng
  • Vốn của SCIC : 460.192.950.000 (Bốn trăm sáu mươi tỷ một trăm chín mươi hai triệu chín trăm năm mươi nghìn) đồng

2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư trong nước đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần FPT.

3. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

Giá khởi điểm

49.400 đồng/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá

100 đồng

Hình thức đấu giá

Đấu giá cả lô, mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán
Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trong nước 46.019.295 cổ phần
Số lượng cổ phần mua tối đa đối với nhà đầu tư trong nước  46.019.295 cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

46.019.295 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

4.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm
Nhà đầu tư nộp hồ sơ năng lực 08h00 - 16h00 14/07/2020 – 29/07/2020  tại SCIC
SCIC trả lời bằng văn bản cho Nhà đầu tư   Trong trường hợp không chấp thuận Nhà đầu tư tham gia phiên đấu giá cả lô, SCIC sẽ có trả lời bằng văn bản trong vòng 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ năng lực của Nhà đầu tư và trước 14h00 ngày 31/07/2020  

Đăng ký đấu giá và nộp cọc

08h00 - 16h00

31/07/2020 - 06/08/2020

 tại Vietcap

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 14h00

07/08/2020

 tại HOSE

Tổ chức đấu giá

14h30

07/08/2020

 tại HOSE

Nộp tiền mua cổ phần

  08/08/2020 - 14/08/2020  

Hoàn trả tiền cọc

 

10/08/2020 - 14/08/2020

 

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 0011002550084
  • Của: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước
  • Tại: VCB - Sở giao dịch
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá FPT <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD (ngày và nơi cấp)> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20200713_03 - Hủy đơn đăng ký đấu giá, CBCT.docx
20200713_01B - Đăng ký tham gia đấu giá, CBTT (NĐT nước ngoài).docx
20200713_02 - Thay đổi đơn đăng ký đấu giá, CBCT.docx
20200713_04- Cấp lại phiếu tham dự đấu giá, CBCT.docx
20200713_01A - Đăng ký tham gia đấu giá, CBCT (NĐT trong nước).docx
20200713_05B - Giấy ủy quyền NĐT nước ngoài.doc.docx
20200713_06 - Phiếu tham dự đấu giá, CBCT.docx
20200713_05A - Giấy ủy quyền NĐT trong nước.doc.docx
20200713_08 - Cam kết chấp nhận xung đột lợi ích khi UQ.docx
20200713_07 - Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.doc
20200713_09 - Báo cáo về Chào mua công khai.docx
20200713_10 - Thông báo mua cp kl lớn qua đấu giá, CBCT.docx
20200713_20200713 - FPT - BCTC HN Q1 nam 2020.pdf
20200713_20200713 - FPT - BCTC rieng 2018.pdf
20200713_20200713 - FPT - BCTC rieng 2019.pdf
20200713_20200713 - FPT - BCTC rieng Q1 nam 2020.pdf
20200713_20200713 - FPT - BCTCHN 2018.pdf
20200713_20200713 - FPT - BCTCHN 2019.pdf
20200713_20200713 - FPT - Giay DKKD.pdf
20200713_20200713 - FPT - Dieu le FPT 2019.pdf
20200713_20200713 - FPT - NQ 164 PA ban von SCIC tại FPT.pdf
20200713_20200713 - FPT - MAU DON DANG KY DAU GIA.docx
20200713_20200713 - FPT - QĐ 268Ave phuong an ban von SCIC tại FPT.pdf
20200713_20200713 - FPT - QD 283 ban hanh Quy che DG.pdf
20200713_20200713 - FPT - Thong bao ban dau gia.pdf
20200713_20200713 - FPT - Xac nhan CP so huu.pdf
20200713_20200713 - FPT - Ban CBTT.pdf
20200713_20200713 - FPT - Quy che dau gia ca lo SCIC tai FPT.pdf