1. Thông tin doanh nghiệp:

  • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
  • Tên doanh nghiệp đấu giá:  Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP
  • Địa chỉ: Số 52 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội
  • Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư xây dựng và kinh doanh các hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường ...
  • Vốn điều lệ: 580.186.000.000 đồng
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  • Giá khởi điểm : 1.348.736.000.000 đồng/lô cổ phần
  • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 56.949.500 cổ phần
  • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

Loại cổ phần chào bán

Cổ phần phổ thông

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phiếu

Giá khởi điểm 

1.348.736.000.000 đồng/lô cổ phần

Bước giá

1.000.000 đồng/lô cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

56.949.500 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua

0 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá 

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

8h00 – 16h

29/08/2022-16/09/2022

VCSC

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 16h00

21/09/2022

VCSC

Tổ chức đấu giá

09h00

23/09/2022

HNX

Nộp tiền mua cổ phần

Trước 16h00

23/09/2022-29/09/2022

VCSC

Hoàn trả tiền cọc

 

23/09/2022-29/09/2022

VCSC


Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  1221 0000 634896

Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành 

Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

1. Quy che dau gia (5).docx

2. Ban CBTT.PDF

3. QD phe duyet phuong an chao ban.pdf

4. QD so 1001 cua Thu Tuong.pdf

5. QD 908 cua TTCP.pdf

6. Ty le so huu toi da.pdf

7. dieu le.pdf

8. Giay chung nhan so huu co phan.pdf

9. Giay DKKD.pdf

10. 2019 BCTC-HN.pdf

11. 2019 BCTC-me.pdf

12. 2020 BCTC-HN.pdf

13. 2020 BCTC-rieng.pdf

14. 2021 BCTC HN.pdf

15. 2021 BCTC Me.pdf

16. 2022 bctc 2 cong ty me.pdf

17. 2022 bctc 2 hn.pdf

Powered by Froala Editor