1. Thông tin doanh nghiệp:

  • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty Cổ phần COKYVINA
  • Tên doanh nghiệp đấu giá:  Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện
  • Địa chỉ: Tầng 8 - Tòa nhà số 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
  • Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ ....
  • Vốn điều lệ: 803.957.090.000 đồng
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  • Giá khởi điểm : 69.000 đồng/cổ phần
  • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.046.930 cổ phần
  • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.046.930 cổ phần
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

Loại cổ phần chào bán

Cổ phần phổ thông

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phiếu

Giá khởi điểm 

69.000 đồng/cổ phần

Bước giá

100 đồng

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

1.046.930 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua

1.046.930 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm


2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá 

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

8h00 – 16h

09/08/2022-30/08/2022

VCSC

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 16h00

07/09/2022

VCSC

Tổ chức đấu giá

09h00

09/09/2022

HNX

Nộp tiền mua cổ phần

Trước 16h00

12/09/2022-16/09/2022

VCSC

Hoàn trả tiền cọc

 

13/09/2022-16/09/2022

VCSC

           

Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  1221 0000 634896

Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành 

Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

 1. Quy che dau gia..docx

2. Nghi quyet DHDCD thuong nien 2022.pdf

3. BC tai khoan CK BSC den 31.03.22.pdf

4. PTI_BCTC_Quy I.2022_Congtyme.pdf

5. PTI_BCTC_Quy I.2022_Hopnhat.pdf

6. PTI_BCTC_2020_Kiemtoan_Hopnhat.pdf

7. PTI_BCTC_2020_Kiemtoan_Congtyme.pdf

8. PTI_BCTC_2021_Kiemtoan_Congtyme.pdf

9. PTI_BCTC_2021_Kiemtoan_Hopnhat.pdf

10. Nghi quyet HDQT so 03.pdf

11. Nghi quyet HDQT so 02.pdf

12. Giay CN DK CB CP ra cong chung Ban cao bach.pdf

Powered by Froala Editor