1. Thông tin doanh nghiệp:

  • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam
  • Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội
  • Địa chỉ: Xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
  • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất sơn, mực in, véc ni và chất phủ bề mặt; vật tư, nguyên liệu, máy móc, thiết bị liên quan đến ngành sơn ...
  • Vốn điều lệ: 120.270.860.000 đồng · Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 3.247.246 cổ phần
  • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 3.247.246 cổ phần

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 24.296 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 01 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần ( trừ TH dăng kí mua toàn bộ
 số cổ phần chào bán)

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 3.247.246 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 15h30

 12/11/2019 - 28/11/2019

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 16h00

 03/12/2019

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 08h30

 05/12/2019

 tại HNX

 Nộp tiền mua cổ phần

 Trước 16h00

 05/12/2019 - 11/12/2019

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 09/12/2019 - 11/12/2019 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1221 0000 634896
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
  • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

Tài liệu đính kèm
1. Quy che ban dau gia Son Tong hop Ha Noi.doc
2. CBTT Son tong hop.pdf
3. 16-qd-tg phe duyet danh muc.pdf
4. Vinachem QD phe duyet PA.pdf
5.1 Vinachem dieu le cong ty.pdf
5.2 STH GCN DKDN.pdf
6.1 STH Dieu le cong ty.pdf
6.2 Vinachem GCN DKDN.pdf
7. Chung thu tham dinh gia.pdf
8.1 STH BCTC 2017.pdf
8.2 STH BCTC 2018.pdf
8.3 STH BCTC ban nien 2019.pdf Mau don tham du dau gia.doc Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc  
Mau don tham du dau gia.doc
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc