1. Thông tin doanh nghiệp:

 • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị
 • Tên doanh nghiệp đấu giá: CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1
 • Địa chỉ: 168 đường Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
 • Ngành nghề kinh doanh: Bất động sản
 • Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 75.051.600.000 đồng/lô
 • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:  5.100.000 cổ phần ( 1 lô )
 • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 4.644.070 cổ phần
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
    

Loại cổ phần chào bán

Cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

75.051.600.000 đồng/lô

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần

Bước giá

100.000 đồng

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

5.100.000 cổ phần ( 1 lô )

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

8h00 – 15h30

17/02/2022-02/03/2022

VCSC

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 16h00

07/03/2022

VCSC

Tổ chức đấu giá

08h30

09/03/2022

HNX

Nộp tiền mua cổ phần

Trước 16h00

10/03/2022-16/03/2022

VCSC

Hoàn trả tiền cọc

 

11/03/2022-16/03/2022

VCSC


Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  1221 0000 634896

Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành 

Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

0 Quy che dau gia hud1_1645000788.docx

1. QD phe duyet phuong an san xuat.PDF

2. VB 1192.BXD-QLDN tiep tuc thuc hien PA 403.PDF

3. VB 5142 ngay 13.12.21 BXD chap thuan chu truong thoai HUD1.pdf

4. NQ so 50 NQ-HDTV.pdf

5. CV 491 ngay 27.01.22 HUD1 gui TCT xac nhan CP so huu tu do chuyen nhuong.pdf

6. GIay chung nhan so huu CP HUD1.pdf

7. Giay DKKD HUD1.pdf

9. Dieu le HUD1.pdf

10. Ban CBTT HUD1.pdf

11. BCTC HN 9 thang 2021.pdf

12. BCTC HN 2019.pdf

13.BCTC HN HUD1 2020.pdf

14. BCTC HN quy 4.2021.pdf

15. BCTC rieng HUD1 2019.pdf

16. BCTC rieng 9 thang 2021.pdf

17. BCTC rieng HUD1 2020.pdf

18. BCTC rieng HUD1 quy 4.2021.pdf

Powered by Froala Editor