1. Thông tin doanh nghiệp:

 • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
 • Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
 • Địa chỉ: Khu Phương Lai, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh phân bón, hóa chất
 • Vốn điều lệ: 1.128.564.000.000 đồng
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 27.100 đồng/cổ phần
 • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:  21.235.000 cổ phần
 • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 21.235.000 cổ phần
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
    

Loại cổ phần chào bán

 Cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

 27.100 đồng/cổ phần

Mệnh giá

 10.000 đồng/cổ phần

Bước giá

 100 đồng 

Bước khối lượng

 100 cổ phần

Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu

 100 cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 21.235.000 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm


2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

8h00 – 15h30

11/02/2022-25/02/2022

VCSC

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 16h00

02/03/2022

VCSC

Tổ chức đấu giá

08h30

04/03/2022

HNX

Nộp tiền mua cổ phần

Trước 16h00

05/03/2022-11/03/2022

VCSC

Hoàn trả tiền cọc

 

08/03/2022-11/03/2022

VCSC


Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  1221 0000 634896

Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành 

Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

0 Quy che chao ban canh tranh LAS.docx

1.CBTT.LAS..pdf

2. QD phe duyet phuong an chuyen nhuong.pdf

3.VB.536.Tiep tuc thuc hien QD 16.pdf

4.VB.2375.Ket qua thuc hien tai co cau.pdf

5.QD.16.Phe duyet phuong an tai co cau.pdf

6.Quyet dinh 12.pdf

7.Giay DKKD.pdf

8.Dieu le.pdf

9.BCTC kiem toan nam 2019.pdf

10. BCTC kiem toan nam 2020 sau DC.pdf

11.BCTC Quy 4.2021.pdf

12.Xac nhan so huu co phan.pdf

Powered by Froala Editor