1. Thông tin doanh nghiệp:

  • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
  • Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Thái Nguyên
  • Địa chỉ: Khu B, Khu Công nghiệp Sông Công 1, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
  • Ngành nghề kinh doanh: Cho thuê lại đất, hạ tầng khu công nghiệp; Cung cấp các dịch vụ cho các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp ...
  • Vốn điều lệ: 140.833.570.000 đồng
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  • Giá khởi điểm theo lô cổ phần: 316.213.000.000 đồng/ lô cổ phần
  • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 13.919.957 cổ phần
  • Nhà đầu tư nước ngoài không được tham dự đấu giá
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

Loại cổ phần chào bán

Cổ phần phổ thông

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phiếu

Giá khởi điểm lô cổ phần

316.213.000.000 đồng/lô cổ phần

Bước giá

1.000.000 đồng/lô cổ

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

13.919.957 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá: 

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

8h00 – 15h30

12/05/2022-01/06/2022

VCSC

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 16h00

06/06/2022

VCSC

Tổ chức đấu giá

09h00

08/06/2022

HNX

Nộp tiền mua cổ phần

Trước 16h00

08/06/2022-14/06/2022

VCSC

Hoàn trả tiền cọc

 

08/06/2022-15/06/2022

VCSC


Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  1221 0000 634896

Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành 

Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

Ban cong bo thong tin.PDF

BCTC kiem toan 2019.pdf

BCTC kiem toan 2020.pdf

BCTC kiem toan 2021.pdf

CV 990 UBQLV ban von nha nuoc theo QD 1001.PDF

CV3807.VPCP.DMDN gia han quyet dinh 1001.pdf

Dieu le HTTN.pdf

DKKD HTTN.pdf

Giay chung nhan so huu co phan cua SCIC tai HTTN.PDF

NQ HDTV phe duyet phuong an chuyen nhuong cua SCIC tai HTTN.PDF

Qd phe duyet phuong an ban co phan cua SCIC tai HTTN.PDF

Quy che dau gia co phan CTCP Phat trien ha tang KCN Thai Nguyen.docx

Quyet dinh so 1001 QD-TTg.pdf 

Powered by Froala Editor