1.Thông tin doanh nghiệp

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp An Giang
  • Địa chỉ: Số 316/1A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
  • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh xăng dầu; Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, kinh doanh nhà ở; và Kinh doanh dịch vụ;…
  • Vốn điều lệ: 287.227.890.000 đồng, tương đương 28.722.789 cổ phần
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 7.722.638 cổ phần, chiếm 26,89% vốn điều lệ
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 45.400 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 1 cổ phần
 Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư
đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 7.722.638 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 29/09/2020 - 26/10/2020

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 22/10/2020

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 26/10/2020

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

   27/10/2020 - 05/11/2020

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 27/10/2019 - 02/11/2020 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá Xây lắp An Giang  <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20200928_20200928 - XAY LAP AN GIANG - Ban CBTT_EN.pdf
20200928_20200928 - XAY LAP AN GIANG - BCTC kiem toan 2019.pdf
20200928_20200928 - XAY LAP AN GIANG - Giay CNDKKD.pdf
20200928_20200928 - XAY LAP AN GIANG - Ban CBTT_VN.pdf
20200928_20200928 - XAY LAP AN GIANG - MAUDON.docx
20200928_20200928 - XAY LAP AN GIANG - QD phe duyet GTDN.pdf
20200928_20200928 - XAY LAP AN GIANG - PHUONG AN CPH.pdf
20200928_20200928 - XAY LAP AN GIANG - Notice of Public Offering.pdf
20200928_20200928 - XAY LAP AN GIANG - QD Phe duyet PA CPH_EN.pdf
20200928_20200928 - XAY LAP AN GIANG - QUY CHE DG.pdf
20200928_20200928 - XAY LAP AN GIANG - QD phe duyet VDL sau CPH.pdf
20200928_20200928 - XAY LAP AN GIANG - QD phe duyet PA CPH_VN.pdf
20200928_20200928 - XAY LAP AN GIANG - BCTC 30.06.2020.pdf
20200928_20200928 - XAY LAP AN GIANG - BCTC kiem toan 2017.pdf
20200928_20200928 - XAY LAP AN GIANG - DU THAO DIEU LE.pdf
20200928_20200928 - XAY LAP AN GIANG - BCTC kiem toan 2018.pdf
20200928_20200928 - XAY LAP AN GIANG - BCTC nam 2018 (dieu chinh).pdf
20200929_20200928 - XAY LAP AN GIANG - TB BAN DAU GIA.pdf