1.Thông tin doanh nghiệp

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH Một thành viên Phà An Giang
  • Địa chỉ: Số 360 Lý Thái Tổ, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
  • Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa (tuân thủ quy định pháp luật có liên quan trong quá trình hoạt động); Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan;…
  • Vốn điều lệ: 167.520.000.000 đồng, tương đương 16.752.000 cổ phần
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 5.291.520 cổ phần, chiếm 31,59% vốn điều lệ
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 16.720 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 10 đồng

 Bước khối lượng

 10 cổ phần
 Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư
đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 5.291.520 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá:

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 10/09/2020 - 01/10/2020

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 07/10/2020

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 09/10/2020

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

   10/10/2020 - 19/10/2020

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 12/10/2019 - 16/10/2020 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá Phà An Giang <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

 Tài liệu đính kèm:
20200909_20200909 - PHA AN GIANG - BCTC 30.06.2020.pdf
20200909_20200909 - PHA AN GIANG - Giay CN DKDN.pdf
20200909_20200909 - PHA AN GIANG - BCTC nam 2017.pdf
20200909_20200909 - PHA AN GIANG - MAUDON.docx
20200909_20200909 - PHA AN GIANG - Ke hoach CPH.pdf
20200909_20200909 - PHA AN GIANG - QD phe duyet PA CPH_En.pdf
20200909_20200909 - PHA AN GIANG - QD phe duyet VDL sau CPH.pdf
20200909_20200909 - PHA AN GIANG - QD phe duyet GTDN.pdf
20200909_20200909 - PHA AN GIANG - Notice of Public Offering.pdf
20200909_20200909 - PHA AN GIANG - QD phe duyet PA CPH_VN.pdf
20200909_20200909 - PHA AN GIANG - TB BAN DAU GIA.pdf
20200909_20200909 - PHA AN GIANG - QUY CHE DG.pdf
20200909_20200909 - PHA AN GIANG - Ban CBTT_EN.pdf
20200909_20200909 - PHA AN GIANG - BCTC nam 2018.pdf
20200909_20200909 - PHA AN GIANG - BCTC nam 2019.pdf
20200909_20200909 - PHA AN GIANG - Ban CBTT_VN.pdf
20200909_20200909 - PHA AN GIANG - Du thao Dieu le Cong ty.pdf
20200909_20200909 - PHA AN GIANG - Phuong an CPH.pdf