1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
  • Địa chỉ: Lô CN 11 + CN 12, cụm Công Nghiệp An Đồng, Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
  • Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu; Hoạt động tư vấn quản lý; Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; ...
  • Vốn điều lệ: 1.423.773.390.000 đồng
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 4.300.000 cổ phần
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 25.000 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần
 Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư
đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 4.300.000 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá 

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 26/05/2020 - 12/06/2020

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 18/06/2020

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 22/06/2020

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

   23/06/2020 - 02/07/2020

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 23/06/2020 - 29/06/2020 

 tại Vietcap

Tài khoải nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá APH <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20200525_20200525 - APH - BB va NQ DHDCD Vv chao ban ra cong chung.pdf
20200525_20200525 - APH - Bao cao tinh hinh su dung von da kiem toan.pdf
20200525_20200525 - APH - BB & NQ ĐHĐCĐ 2811.pdf
20200525_20200525 - APH - 03.03.2020.APH. Nghi quyet HDQT thong qua PAPH kem PA.pdf
20200525_20200525 - APH - BCTC Hop nhat Quy I 2020.pdf
20200525_20200525 - APH - BCTC KT Rieng nam 2019.pdf
20200525_20200525 - APH - BCTC KT Hop nhat nam 2019.pdf
20200525_20200525 - APH - BCTC KT Rieng nam 2018.pdf
20200525_20200525 - APH - BCTC KT Hop nhat nam 2018.pdf
20200525_20200525 - APH - BCTC Rieng Quy I 2020.pdf
20200525_20200525 - APH - CV 3423 UBCK.pdf
20200525_20200525 - APH - Cong van dinh chinh BCB.pdf
20200525_20200525 - APH - Giay chung nhan chao ban cua UBCKNN.pdf
20200525_20200525 - APH - Dieu le cong ty.pdf
20200525_20200525 - APH - Giay chung nhan DKKD.pdf
20200525_20200525 - APH - NQ HĐQT 060301.pdf
20200525_20200525 - APH - IPO BAN CAO BACH final.pdf
20200525_20200525 - APH - Quy che ban dau gia co phan.pdf
20200525_20200525 - APH - NQ HĐQT 300301.pdf
20200525_20200525 - APH - TB BAN DAU GIA.pdf
20200525_20200525 - APH -MAUDON.docx