1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại dịch vụ Đồng Nai
  • Địa chỉ: Số 197 Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
  • Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động kinh doanh khai thác chợ và hoạt động kinh doanh xe gắn máy, dịch vụ; ...
  • Vốn điều lệ: 40.000.000.000 (Bốn mươi tỷ) đồng tương đương 4.000.000 cổ phần.
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 2.134.200 cổ phần, chiếm 53,36% vốn điều lệ
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 28.400 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 2.134.200 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 30/11/2018 - 11/12/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 17/12/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 19/12/2018

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 20/12/2018 - 26/12/2018

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 20/12/2018 - 26/12/2018 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá DV Đồng Nai  <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20181128_20181128 - CTY SXTM DV DONGNAI - Dieu le to chuc va hoat dong.pdf
20181128_20181128 - CTY SXTM DV DONGNAI - Giay DKDN.pdf
20181128_20181128 - CTY SXTM DV DONGNAI - MAUDON.docx
20181128_20181128 - CTY SXTM DV DONGNAI - QD451 HDTV phe duyet PA.pdf
20181128_20181128 - CTY SXTM DV DONGNAI - QD12041 cua UBND vv thoai von.pdf
20181128_20181128 - CTY SXTM DV DONGNAI - TB BAN DAU GIA.pdf
20181128_20181128 - CTY SXTM DV DONGNAI -QD4328 danh muc DN thoai von.pdf
20181128_20181128 - CTY SXTM DV DONGNAI -Giay xac nhan so huu co phan.pdf
20181128_20181126 - CTY SXTM DV DONGNAI - Quy che DG..pdf
20181128_20181128 - CTY SXTM DV DONGNAI - Ban CBTT.pdf
20181128_20181128 - CTY SXTM DV DONGNAI - BCTC 9 thang 2018.pdf
20181128_20181128 - CTY SXTM DV DONGNAI - BCTC nam 2016.pdf
20181128_20181128 - CTY SXTM DV DONGNAI - BCTC nam 2017.pdf