1. Thông tin doanh nghiệp

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bình Đa
  • Địa chỉ: Tổ 29C, Khu phố 3, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
  • Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; xây dựng công trình công ích; ….
  • Vốn điều lệ: 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ) đồng tương đương 15.000.000 cổ phần
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 2.203.500 cổ phần, chiếm 14,69% vốn điều lệ
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 14.600 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi
 Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 2.203.500 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h - 16h00

 21/09/2018 - 03/10/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 09/10/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00 

 11/10/2018

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 12/10/2018 - 18/10/2018

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 12/10/2018 - 18/10/2018

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá Phát triển Nhà Bình Đa <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20180921_20180920 - BIDACO - MAUDON.docx
20180921_20180920 - BIDACO - Quy che DG.pdf
20180921_20180921 - CTY NHA BINHDA - BCTC KT 6T2018.pdf
20180921_20180920 - BIDACO - TB BAN DAU GIA.pdf
20180921_20180921 - CTY NHA BINHDA - BAN CBTT.pdf
20180921_20180921 - CTY NHA BINHDA - BCTC KT 2016.pdf
20180921_20180921 - CTY NHA BINHDA - BCTC KT 2017.pdf
20180921_20180921 - CTY NHA BINHDA - DKKD DOFICO.pdf
20180921_20180921 - CTY NHA BINHDA - QD phe duyet PA.pdf
20180921_20180921 - CTY NHA BINHDA - QD thoai von cV9074.pdf
20180921_20180921 - CTY NHA BINHDA - Vban xac nhan cp.pdf
20180921_20180921 - CTY NHA BINHDA - Dieu le bidaco.pdf
20180921_20180921 - CTY NHA BINHDA - Dieu le Dofico.pdf